ارزیابی مقدماتی مقاومت داروئی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب داروی آلبندازول

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: مقاومت دارویی
کرم ها مسئله ای جهانی در صنعت پرورش نشخوارکنندگان کوچک در طول سه دهه اخیر بوده
است و از آنجایی که نتایج بررسی در برخی نقاط کشور (خراسان و خوزستان) امکان وجود
مقاومت در گوسفندان این مناطق را تأیید نموده است، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی
مقدماتی مقاومت داروئی نماتود های دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب تجاری
آلبندازول در استان گیلان انجام گرفت. مواد و روش کار: 90 رأس گوسفند
از گله ای که 80 درصد از دامهای آن آلودگی بالایی را نشان دادند، به سه گروه 30
تایی A، Bو C تقسیم شد و به
ترتیب به آنها داروی آلبندازول 5/2 درصد شرکت جامدات آفاق، سوسپانسیون خوراکی از
شرکت داملران(هر دو طبق دوز پیشنهادی شرکت) و محلول نرمال سالین داده شد. نمونه
گیری مدفوع در زمان صفر(قبل از درمان)، 5،
14 و21روز پس از درمان انجام شد. نمونه ها به روش شناورسازی تخم انگل با محلول
کلرور روی و نمک اشباع(با وزن مخصوص 53/1) به هدف جست و جوی تخم نماتود در بخش
انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران آزمایش شد. نتایج و بحث: مقایسه مقادیر EPG مدفوع در سه
گروه A ، B و C نشان می دهد
که میزان آلودگی از روز 5 پس از درمان در گروههای A و B کاهش معنی
داری دارد که این امر نشان دهنده ی تأثیر داروی مذکور بر نماتودهای گوارشی است.
نتایج حاکی از آن است که تعداد تخم در گرم مدفوع (EPG) در گروه A و گروه B به ترتیب %8/95 و %4/96 کاهش
یافته است و بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نمی شود(0.05>P). در حالیکه EPG گوسفندان گروه
کنترل افزایش  % 73/3را نشان
داد. در مطالعه حاضر هیچ گونه مقاومت در نماتودهای گوارشی گوسفندان نمونه گیری شده
مشاهده نشد و ظاهراً در استان گیلان علیه این دارو مقاومت ایجاد نشده است. ولی
برای تعمیم این ادعا نیاز به مطالعات بیشتر در منطقه و نواحی پیرامون آن است تا
بتوان از درمان ضدانگلی انتظار سودآوری مناسب داشت.        

کلیدواژه‌ها