تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما و سلولهای سوماتیک در شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، شهرستان بهبهان

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف  بر اساس بسیاری از منابع غربی، ورم پستان شایع ترین بیماری تولید و از نظر اقتصادی بزرگترین مشکل و مهمترین بیماری در صنعت پرورش گاو شیری به شمار می آید. پارامتر ظرفیت کل آنتی اکسیدانی در بر گیرنده فعالیت کل آنتی اکسیدانها و آنزیم های آنتی اکسیدان است. هدف بالینی از تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی، بررسی میزان افزایش در معرض خطر بودن بیماران فوق در زمان کاهش مصرف مواد مغذی و همچنین جهت نظارت و بهینه بودن درمان آنتی اکسیدانی می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدان پلاسما به عنوان شاخص بالینی استرس اکسیداتیو و بین سلولهای سوماتیک در شیر به عنوان شاخص التهاب در پستان در مبتلایان به تورم پستان تحت بالینی، در مقایسه با گاوهای سالم انجام گرفت.مواد و روش کار:تعداد 90 راس گاو نژاد هولشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند، به طور تصادفی از5 گاوداری صنعتی شهرستان بهبهان انتخاب شدند. از این تعداد، 45 راس گاو بر اساس بالاتر بودن تعداد سلول های سوماتیک از cells/mL200×1000 و مثبت شدن نتیجه کشت میکروبی شیر حداقل یک کارتیه آنها در گروه گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی قرارگرفتند. وضعیت کل آنتی اکسیدان پلاسما (mmol/lit) بر اساس دستور العمل کیت های شرکت رنداکس ساخت انگلستان اندازه گیری شد.نتایج و بحث:در مطالعه حاضر شاخص ترین باکتری جدا شده از نمونه های ورم پستان تحت بالینی، استافیلوکوکوس اورئوس بود که مهمترین عامل باکتریایی ورم پستان گاو است. همبستگی بین تعداد سلول های سوماتیک و وضعیت کل آنتی اکسیدان منفی و معنی دار است (P

کلیدواژه‌ها