جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سقط انزوئوتیک
میش ها توسط کلامیدوفیلا آبورتوس ایجاد شده که از مهمترین عوامل ایجاد سقط جنین در
3-2 هفته آخر آبستنی محسوب می گردد و منجر به تولد بره های ضعیف یا مرده می شود.
این باکتری گسترش جهانی دارد و به عنوان یکی از عوامل مهم زایمان زود رس و اختلالات
تولید مثلی در گوسفند و بز محسوب می شود. کلامیدوفیلا آبورتوس می تواند موجب التهاب ملتحمه چشم، التهاب مفاصل، ورم
پستان و التهاب ریه در گوسفند، بز و گاو شود. همچنین برای زنان باردار به عنوان یک
عامل پر خطر مهم محسوب می گردد. مواد و روش کار: نمونه های جمع آوری
شده شامل 50 نمونه آسپیره شده از شیردان جنین های سقط شده گوسفند در منطقه شهرکرد
می باشد. برای انجام آزمایش اولین مرحله شامل استخراج DNA از نمونه های
سقط جنین است، سپس Nested PCR می گذاریم و
در مرحله آخر نتایج را با الکتروفورز مشاهده می کنیم. نتایج و بحث: از 50 نمونه
آسپیره شده از شیردان جنین های سقط شده، 18 مورد مثبت، مشاهده شد که نشان دهنده
این می باشد که کلامیدوفیلا آبورتوس یکی از عوامل مهم سقط جنین در گوسفند و بز
محسوب می گرددد. چناتچه تعداد نمونه ها افزایش یابد احتمال وجود موارد مثبت افزایش
می یابد که بیانگر این است که این باکتری یکی از عوامل عمده و مهم سقط جنین در
ایران محسوب می‌گردد و به علت مشترک بودن این باکتری بین انسان ودام و همچنین
خسارات اقتصادی زیاد، نیاز به توجه ویژه ای برای حل این مشکل دارد.   

کلیدواژه‌ها