شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز

نویسنده

چکیده

 مقدمه وهدف: با توجه به
تراکم جمعیتی بالای گربه ها در مناطق مسکونی بویژه در مناطق شهری و ارتباط اجتناب
ناپذیر مستقیم و غیر مستقیم زیاد این حیوانات با انسان، بررسی اپیدمیولوژیکی و
آلودگی گربه ها دارای اهمیت می باشد که متأسفانه مطالعات جامعی در این زمینه در
کشور صورت نپذیرفته است. لذا در این مطالعه اقدام به شناسایی نوع و میزان شیوع
انگلهای خارجی و همچنین میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان
تبریز شده است. مواد و روش کار: تعداد 40 قلاده
گربه ولگرد در سال های 89-90 ، از مناطق 10گانه شهرستان تبریز(4 قلاده از هر
منطقه) جمع آوری شده، پس از ثبت مشخصات، نمونه انگل های خارجی با شانه کردن حیوان
و جمع آوری تراشه ها و واریزه ها از روی کاغذ سفیدی که در زیر حیوان قرار داده شده
بود اخذ شده و علاوه از آن، به منظور بررسی بقایای مدفوعی انگل های خارجی پارچه
سفید مرطوبی نیز بر روی بدن گربه ها کشیده میشد و در نهایت بررسی نمونه ها زیر
میکروسکوپ. آلودگی کریپتوسپوریدیایی نیز با تهیه گسترش مدفوعی از هر حیوان و به
روش ذیل نیلسون اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: از تعداد 40
نمونه مورد بررسی 23 گربه آلودگی به انگل های خارجی و 7 گربه آلوده به
کریپتوسپوریدیوم شناسایی گردید که این نتایج حاکی از درگیری بالای گربه هاست. دو
مورد عمده آلودگی به انگل های خارجی عبارت بودند از انگل کتنوسفالیدس (14 قلاده) و
جرب نوتوادرس (7 قلاده). در مورد بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیایی نیز از بین 7
قلاده درگیر 2 مورد ماده، 5 مورد نر بوده و از لحاظ سنی 6 مورد آنها بالای 5 سال
تخمین زده شدند که حاکی از اختلاف معنی دار ارتباط سن حیوان
با
میزان
درگیری
است(P≥0.05). با
توجه
به
نتایج
حاصل،
اتخاذ
راهکارهای
جدی
تری
برای
ارتقاء
بداشت
محیطی،
بهداشت
عمومی
جامعه
انسانی
و
حیوانی
به ویژه در مناطق شهری بسیار ضروری به
نظر می رسد.    

کلیدواژه‌ها