بررسی آلودگی گوشت مرغ به سالمونلا در استان مازندران

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : سالمونلوز از
شایعترین عفونتهای غذایی در جهان محسوب می شود که سالیانه خسارتهای زیادی در ابعاد مختلف بهداشتی و
اقتصادی به جوامع انسانی وارد می کند. این عفونتها که توسط گونه های مختلف
سالمونلا ایجاد می شوند از گستردگی بالایی در کشورهای جهان برخوردار و گاهی باعث
تلف شدن مبتلایان نیز می شود. عفونت در انسان متعاقب مصرف غذای آلوده بخصوص گوشت
آلوده مرغ اتفاق می افتد. بنابراین تعیین میزان آلودگی لاشه های مرغ به انواع
سالمونلا در کشتارگاهها و کارخانجات بسته بندی گوشت مرغ می تواند در تدوین و اعمال
برنامه های کنترلی و پیشگیرانه و در نهایت کاهش یا حذف آلودگی به این باکتری موثر
واقع گردد.  مواد روش کار: در بررسی حاضر
در مجموع 300 نمونه گوشت مرغ به طور تصادفی در طی سال 1390 از کشتارگاهها و
کارخانجات بسته بندی گوشت مرغ در استان مازندران جمع آوری و بلافاصله در شرایط سرد
( فلاسک حاوی یخ ) به آزمایشگاه انتقال یافت. جداسازی و شناسایی سالمونلا طبق
استاندارد ملی ایران شماره 1810 انجام گردید که شامل مراحل پیش غنی سازی در محیط
آب پپتونه بافره، غنی سازی در محیط کشت مایع سلنیتF ، کشت در محیط
جامد انتخابی سالمونلا- شیگلا آگار و سپس انجام واکنش های بیوشیمیایی بر روی کلنی
های رشد یافته بود. نتایج و بحث: در هیچ یک از
نمونه های مورد آزمایش سالمونلا یافت نشد. این نتایج حاکی از سلامت بهداشتی
نمونه های مورد مطاله از نظر آلودگی به
سالمونلا است که نشان دهنده شرایط مطلوب و نظارت دقیق بر مراحل تولید، پرورش، حمل
و نقل و فراوری گوشت مرغ در استان مازندران می باشد.  

کلیدواژه‌ها