بررسی شستشوی پوسته ی تخم مرغ در نفوذ سالمونلا به سفیده و زرده، در دمای 4 درجه سانتی گراد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سالمونلا یکی از
منابع مهم بیماریهای منتقله ازغذا به انسان در اکثر نقاط دنیا می باشد،که موجب
گاستروآنتریت خفیف تاسپتی سمی کشنده درانسان می شود. گوشت و تخم پرندگان وفرآورده
های آنها همیشه به عنوان منابع اصلی سالمونلا درمسمومیت های غذایی انسان مطرح بوده
اند. .هدف بررسی و مقایسه نفوذ باکتری در دو گروه از تخم مرغ
های شسته و نشسته بود که میزان آلودگی در زرده و سفیده هر دو گروه از تخم مرغ ها
از طریق نمونه برداری و انجام کشت بر روی محیط مغذی(TSA) و اختصاصی
سالمونلا (SSA)مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش کار: ابتدا
سالمونلا در محیط TSBکشت داده شد و از کشت 24 ساعته ی آن رقت های سری تهیه
گردید. سپس 20 عدد تخم مرغ نگه داری شده در یخچال به 2 گروه ده تایی تقسیم شدند،
که پوسته یک گروه با اتانول و آب مقطر شستشو داده شده و گروه دیگر شسته نشدند و در
ادامه هر دو گروه با رقت 107 عدد باکتری
در هر میلی لیتر، آغشته شدند. سپس تخم مرغ ها به مدت 10 روز در دمای 4 درجه یخچال
و در مکان مرطوب نگهداری شدند. بعد از 10 روز سفیده و زرده هر گروه به طور جداگانه
برای شمارش باکتری بر روی TSAکشت
داده شدند.  نتایج و بحث: همانطور که انتظار
می رفت ورود باکتری سالمونلا به داخل تخم مرغ در نمونه های شسته شده بیشتر از تخم
مرغ های نشسته بود. و همچنین درصد آلودگی سفیده در هر دو رقت از درصد آلودگی زرده
بیشتر بود.    

کلیدواژه‌ها