استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: این مقاله به
الزامات کلی آزمون های میکروبیولوژی در آزمایشگاه های آزمون در حوزه های تولید
مواد غذایی و همچنین پیشگیری از خطر آلودگی برای ایمنی کارکنان آزمایشگاه می
پردازد.   مواد و روش کار: امروزه در اکثر کشورها و مراکز پژوهشی معتبر جهان، فعالیت
های آزمایشگاهی و تحقیقاتی فقط در محدوده
قوانین و آیین نامه های مصوب قابل اجراست. ایمنی آزمایشگاه واژه ای است که برای
توصیف اصول محدودسازی ، فن آوری ها و نیز عملیاتی که برای جلوگیری از تماس غیر
عمدی با پاتوژن ها، توکسین ها و یا انتشار اتفاقی آن ها است به کار گرفته می شود.    نتایج و بحث: کلیه پژوهشگران
قبل از ورود به آزمایشگاه ملزم به رعایت الزامات خاص آزمایشگاهی می باشند تا باعث
آسیب به خود ، دیگران،، محیط کار و حتی پژوهش در حال انجام نشوند.      

کلیدواژه‌ها