بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: یک دسته از سموم
در طبیعت، سموم قارچی هستند که آفلاتوکسینها از جمله مهمترین آنها به شمار می
آیند. آنها اغلب توسط قارچهای آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و نومیس تولید می
شوند. این قارچها در گندم، ذرت، جو، نان و سایر مواد غذایی یافت می شود.
آفلاتوکسینها خاصیت سرطانزایی، موتانزایی و تراتوژنی دارند که برای سلامتی انسان و
حیوان مضر می باشد. جهت کاهش بیماریهای دام باید قبل از مصرف، خوراک دام از نظر
آلودگی به قارچ آسپرژیلوس و سم آفلاتوکسین بررسی شود. هدف از این مطالعه
بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از
دامداریهای سنتی و صنعتی اصفهان در تابستان 90 به آفلاتوکسین با روش الیزا بود.  مواد و روش کار: جهت تشخیص آلودگی
آفلاتوکسین از روش الیزا استفاده شد. الیزا روشی دقیق، سریع، مطمئن و آسان است.
اما اغلب گران بودن آن موجب کوتاهی در امر کنترل خوراک دام شده وسلامت دام و انسان
را به خطر می اندازد. ابتدا نمونه ها ی خوراک دام آسیاب شده، چربی گیری شده و سپس
به روش الیزا جهت سنجش کمی آفلاتوکسین توسط کیت Veratox) Neogen) انجام شد.
نتایج آن با محاسبه و به کمک منحنی استاندارد بدست آمد.   نتایج: مطالعاتی
در همه کشورها به خاطر اهمیت آفلاتوکسین و در جهت حذف و یا کنترل آن از زنجیره
غذایی انسان، صورت گرفته است. نتایج حاصل
از آنالیز تعداد 50 نمونه خوراک دام از
دامداریهای سنتی و صنعتی اصفهان در تابستان 90 نشان داد که 10 مورد از نمونه ها ( 20 %) آلوده به سم آفلاتوکسین بودند که 3 مورد از نمونه های آلوده، ( 30 %) بیش از حد مجاز آلودگی داشتند . نتایج و بحث: مطالعاتی در همه
کشورها به دلیل اهمیت آفلاتوکسین و در جهت حذف یا کنترل آن از زنجیره غذایی انسان
صورت گرفته است، لذا کنترل مداوم کیفیت نمونه های خوراک دام الزامی است.   

کلیدواژه‌ها