بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سودوموناس
آئروژینوزا یک باکتری فرصت طلب دارای قدرت بیماریزایی در انسان، حیوانات و گیاهان
است. این باکتری یکی از مهمترین عوامل عفونت های بیمارستانی در طیف وسیعی از
بیماران دارای نقص سیستم ایمنی شامل مبتلایان به بدخیمی ها، سیستیک فیبروزیس،
سوختگی ها و... است. همچنین سویه های مختلف این باکتری می توانند در حیواناتی که
سیستم ایمنی شان تضعیف شده علایم مشابه ایجاد کرده و موجب مرگ میزبان شوند. ایجاد
بیوفیلم توسط باکتری موجب مقاوم شدن آن در برابر بسیاری از آنتی بیوتیک ها شده است
لذا لزوم تحقیق بیشتر جهت پیدا کردن جایگزین های مناسب به جای آنتی بیوتیک ها،
احساس می شود.  مواد و روش کار: در این تحقیق اثر
پنج گیاه دارویی بر رشد این باکتری مورد بررسی قرار گرفته است. بخش های مختلف پنج
گیاه آویشن، اکالیپتوس، زیره سبز، سیر و کندل، خشک شده و سپس عصاره آنها استخراج
شد. در ادامه میزان ممانعت این عصاره ها از رشد در محیط های کشت جامد و مایع و در
غلظت های مختلف از عصاره ها بررسی شد. نتایج و بحث: نتایج حاصله از
هر دو نوع محیط کشت تصدیق کننده یکدیگر بودند. آویشن و زیره همیشه اثر کشندگی بر
باکتری داشته و رشد را کاملا متوقف کردند. اکالیپتوس در غلظت های مختلف باعث کاهش
رشد باکتری نسبت به شاهد شد. عصاره کندل در تمام موارد موجب افزایش رشد باکتری
گردید. براین اساس نتیجه گیری می شود که آویشن و زیره برای کنترل باکتری در محیط
های بیمارستانی و آزمایشگاهی بسیار مناسب اند.   

کلیدواژه‌ها