پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: برخی گونه های
متعلق به خانواده موسیده به لحاظ پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیت هستند و بسیاری از
عوامل بیماری زا را به انسان و حیوان منتقل می کنند . پیامد های زیان آور آنها بر
روی وزن دام و تولیدات دامی ، اهمیت دامپزشکی آنها را دو چندان می کند . با توجه
به اینکه تا کنون در زمینه فون مگس های موسیده در ارومیه بررسی کاملی صورت نگرفته
است ، لذا مطالعه حاضر به منظور آگاهی از وضعیت موجود طراحی شد. مواد و روش کار: از گاودارهای
حوالی شهرستان ارومیه در طی سال های 90 و 91 با استفاده از توری دستی حشره گیری به
صید مگس های بالغ اقدام گردید و پس از مونته کردن آنها بر اساس کلید های تشخیصی
معتبر شناسایی شدند . برای تعیین فراوانی سایر مگس ها نیز از بیوتوپ های تکمیلی
استفاده شد .لازم به ذکر است صید مگس ها از روی این بیوتوپ ها با توری بزرگ حشره
گیری انجام شد . نتایج و بحث: مجموعا 2873 مگس
از 8 خانواده ی موسیده ، کالیفوریده ،
سارکوفاژیده ، تابانیده ، تاکینیده ، هایپوبوسیده ، فانیده و سیرفییده صید گردید .
63 % مگس های صید شده متعلق به خانواده موسیده بودند ، مگس
خانگی فون غالب گاوداری های این شهرستان را تشکیل می دهد .از این خانواده 4 جنس و
8 گونه که به لحاظ پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیت بودند شناسایی شدند. گونه های
گزارش شده در این تحقیق از سایر نقاط کشور جداسازی شده اند، تنها گونه ی موسینا
لویدا (اسیمیلیس) برای اولین بار از ایران گزارش می شود .  

کلیدواژه‌ها