بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: آلودگی و انگل
ناشی از توکسو پلاسما گندی از عفونت های شایع مشترک بین انسان و حیوانات مختلف می
باشد که انتشار جهانی دارد. گربه مهم ترین مخزن انگل بوده و اشکال مقاوم انگل را
توسط مدفوع خود در محیط پخش می کند که منجر به عوارض مغزی میکرو سفالی، هیدوسفالی،
چشمی وگاهی سقط جنین می شود. با توجه شیوع متفاوت عفونت توکسو پلاسمایی در نقاط
مختلف دنیا و ایران تعیین نسبت خانم های حساس به عفونت در سنین باروری در منطقه
جهت برنامه ریزی صحیح پیش گیری از عفونت دوران بارداری ضروری می باشد.   مواد و روش کار: در این مطالعه
توصیفی مقطعی از365 خانم مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون شهر زنجان جهت تعیین
گروه خونی در دی ماه 1390 بعد از رضایت کتبی و تکمیل پرسش نامه افراد از هر کدام
2 میلی لیتر خون تهیه شد و بلافاصله سرم
جدا گردید و در دمای 20- درجه سانتی گراد تا جمع آوری کل نمونه ها نگهداری شد.
نمونه ها با روش الیزا مورد سنجش Anti toxo IgM قرار گرفته و نتایج به صورت مواد
مثبت (وجود آنتی بادی ) ومنفی ( عدم وجود آنتی بادی ) گزارش شدند.از کل تعداد 365
نمونه در بررسی تیتر آنتی بادی  IgM 15
نفر( 4.1 )درصد مثبت بودند. بررسی آزمونChi square نشان داد که در بررسی تیتر آنتی بادی IgMبین
نگهداری حیوانات اهلی در محل زندگی وچند
بار مصرف کردن سبزیجات در طول هفته ارتباط معنا دار آماری وجود دارد.    نتایج و بحث: نتایج این تحقیق نشان می دهند که توکسوپلاسما
در زنجان دارای شیوع بالایی می باشد. با توجه به جمعیت کم مستعد در سنین باروری
وگرانی روشهای غربال گری سرولوژیک، جهت پیش گیری از عفونت در دوران بارداری، آموزش بهداشتی روش های پیشگیری از آلودگی توصیه
می گردد.    

کلیدواژه‌ها