بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان میانه به روش الایزا(ELISA)

نویسنده

چکیده

   مقدمه و هدف: توکسوپلاسموزیس
از شایعترین عوامل عفونتهای انگلی انسان و سایر مهره داران خونگرم است که انتشار
جهانی وسیعی دارد. هدف این تحقیق تعیین سرو اپیدمیولوزی عفونت توکسوپلاسموزیس
انسانی در سطح شهرستان میانه در سال 1389 می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه
توصیفی- مقطعی سرم 200 نفراز زنان و مردان مراجعه کننده به آزمایشگاههای سطح
شهرستان میانه در سال 1389 به طور تصادفی انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه ای، از
نظر وجود آنتی بادی IgG و IgMعلیه
توکسوپلاسما گوندی به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده
از آزمون آماری مربع کایمورد واکاوی آماری قرار گرفت. نتایج و بحث: از بین 200
نمونه خون مورد بررسی، 73نمونه، 36.5% دارای آنتی
بادی IgG و 14نمونه، 7%واجد آنتی بادی IgM بودند که 60 نفرعفونت مزمن و 13 نفرعفونت حاد
یا تحت حاد توکسوپلاسموزداشتند. نتایج بدست آمده نشان داد بین شیوع توکسوپلاسموزو
سطح تحصیلات، سن، تاهل و شغل افراد ارتباط آماری وجود دارد،اما بین جنسیت افراد،
تماس با گربه و خاک، مصرف گوشت نیم پخته، نحوه شستشوی سبزیجات و سابقه بستری رابطه
معنی داری وجود نداشت. نتایج نشان دهنده شیوع بالای توکسوپلاسما در میانه است،
شیوع IgG تقریباً مشابه و عیار مثبت IgMتا حدودی
بیشتر از میزان گزارش شده در مطالعات مشابه صورت گرفته در منطقه شمال غرب کشور می
باشدلذا نظر به عدم وجود برنامه های کنترل جمعیتی گربه های ولگرد و فقدان اطلاعات
مناسب بهداشتی آحاد جامعه، ضرورت پایش دائمی این بیماری، ضروری به نظر می رسد.    

کلیدواژه‌ها