شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بسیاری از
درماتوفیت ها واجد ویژگی های آنزیمی متفاوت از جمله ضایعات پروتئولیتیک هستند که
به نظر می رسد در بیماری زایی عفونت های بوجود آمده نقش مهمی داشته باشند در بین
درماتوفیت ها اعضاء متعلق به جنس تریکوفیتون قادر به تولید آنزیم هایی هستند که
این آنزیم ها نه تنها در رشد و تکثیر قارچ ، بلکه در تهاجم آن به بافت ها نقش مهمی
به عهده دارند . دراغلب مطالعات تریکوفیتون منتاگروفیتس بعنوان یکی از عوامل اتیولوژیک بیماری
درماتوفیتی (کچلی)انسانی و حیوانی در
ایران و دیگر بخش های جهان است. ترایکوفیتون منتاگروفیتس به عنوان تولید کننده
کراتیناز به خوبی شناخته شده است واحتما لا این توانایی برای حمله به بافت میزبان
ضروری است. مواد و روش کار: از 20مورد کچلی مراجعه کننده به آزمایشگاه
تشخیص طبی و مراکز قارچ شناسی در اصفهان نمونه برداری انجام گرفت.و جهت شناسایی
گونه تریکوفیتون منتاگروفیتس روش های مختلف شامل : کشت بر روی محیط سابورو دکستروز
آگار به همراه سیکلوهگزامید و کلرامفنیکل ، بررسی مشخصات میکروسکوپی با استفاده از
اسلاید کالچر، کشت بر روی محیط حاوی اوره ، آزمون سوراخ کردن مو، کشت بر روی محیط PDA و کشت بر روی
محیط کورن میل آگار حاوی 2%
دکستروز به کار گرفته شد. پس از تایید قارچ های مورد بررسی بعنوان تریکوفیتون
منتاگروفیتس ،برای بررسی تولید آنزیم کراتیناز در قارچ ، ایزوله های قارچی برروی
محیط حاوی کراتین کشت داده شدند.با اندازه گیری قطر هاله ی شفاف اطراف کلنی،
ایزوله ها بعنوان کراتیناز مثبت تلقی شدند. نتایج و بحث: در تحقیق حاضر
از بین 20 مورد ایزوله قارچی 16 مورد بعنوان گونه تریکوفیتون منتاگروفیتس شناسایی
شد.و با اندازه گیری قطر هاله ی شفاف اطراف کلنی مشخص شد که قارچ ها از نظر تولید
آنزیم کراتیناز متفاوت می باشند و قطر هاله ی شفاف اطراف کلنی بین 15 تا 45 میلی
متر تعیین گردید.در مجموع نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که برخی از
ایزوله های تریکوفیتون منتاگروفیتس قادر به تولید قابل توجهی از کراتیناز می باشند
که در کچلی ها بسیار با اهمیت است.همچنین آنزیم کراتیناز به لحاظ کاربرد های وسیع آن در صنعت چرم ، بیوتکنو
لوژی وتصفیه پساب و همچنین تجزیه مواد مختلف نظیر مووپرحائز اهمیت می باشد و در نتیجه
شناسایی گونه های قارچی که فعالیت کراتینولیتیک بیشتری دارند، با ارزش می باشد.   

کلیدواژه‌ها