شیوع EBV درنمونه های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به آزمایشگاههای شهرستان رشت به وسیله Real-Time PCR

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : سرطان سرویکس
دومین سرطان شایع زنان در سطح جهان است وعلاوه بر فاکتورهای خطر از قبیل داشتن
شرکا جنسی متعدد، وجود نقص سیستم ایمنی،مصرف قرص های ضد بارداری وسیگار عوامل
ویروسی مانند EBV، CMV، HPV از علل این
سرطان گزارش شدند این مطالعه با هدف تعیین فراوانی EBV در ترشحات
سرویکس وارتباط ان با نئوپلازی سرویکس در سال 1391انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه 87
نمونه پاپ اسمیربطور تصادفی از میان مراجعین به مراکز ازمایشگاهی مختلف در سطح
شهرستان رشت در طی زمان یکسال تهیه شد. پس از استخراج DNA از تمامی
نمونه ها ، تشخیص حضور ویروس بر اساس ژن اختصاصی پروتئین غشایی BNRF1p143 بوسیله روش Real-time Taqman assay PCR انالیز شد. نتایج و بحث : نتایج نشان داد
که 3 نمونه از 87 (3.4%) نمونه پاپ اسمیر مورد مطالعه که در سنین
بین 25 تا 35 قرار داشتند EBV مثبت بودند. نتیجه پاتولوژی این 3 نمونه هیچ
تغییر مورفولوژی را نشان نمی دهد. هر چند ارتباطی مابین آسیب های پاتولوژیکی
سرویکس با آلودگی به ویروس با توجه به پیچیدگی سندروم سرطان و پیشرفت آهسته وقوع
آن و سن پایین افراد آلوده مشاهده نگردید اما اگاهی از آلودگی به چندین عامل ایجاد
کننده سرطان بطور همزمان میتواند برنامه کنترلی دقیقتری را برای پیشگیری از سرطان
ارائه نماید.    

کلیدواژه‌ها