بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: کنه
درماسنتورمارژیناتوس کنه معمول در منطقه مدیترانه از جمله ایران بوده که ، ناقل طیف وسیعی از بیماری ها ازجمله: ریکتزیوزیس، تولارمی، آنسفالیت کنه ای
عفونی، تب هموراژیک و ییروپلاسموزیس می باشد. تغیرات ریختی این کنه در طی مراحل سیر تکاملی و آگاهی و شناخت بیشتر ما از آن، کمکی خواهد بود در جهت نگهداری
این کنه در شرایط کاملا آزمایشگاهی، این رو ، در مطالعه حاضر ویژگی های مورفومتری
و بیولوژی مراحل مختلف رشد کنه درماسنتورمارژیناتوس در شرایط آزمایشگاهی مورد
بررسی قرار گرفت. مواد و روش کار: در مطالعه حاضر کنه درماسنتورمارژیناتوس از
گوسفندان شهمیرزاد و حومه آن جمع آوری شد و تعیین گونه کنه های درماسنتور
مارژیناتوس توسط استریومیکروسکوپ با کلیدهای ارائه شده توسط آرتور 1965 و نبیان و
همکاران 1387 انجام گردید. در ادامه، تخم گذاری کنه های ماده خون خورده ، خروج لاروها
و مراحل تغذیه لاروی و نوچه ای بر روی خرگوش در شرایط آزمایشگاهی انجام پذیرفت و
اندازه های وزنی و متریک هر یک از این مراحل بدقت ثبت گردید. نتایج و بحث: متوسط ابعاد تخم
ها 436×566 میکرون، طول بدن لارو بدون
تغذیه، کاپیتالوم و هایپوستوم به ترتیب 10±690 و 7±172 و 5±75 میکرون ، طول بدن
نوچه بدون تغذیه ، کاپیتالوم و هایپوستوم به ترتیب 50±1300، 10±280 و 5±135 میکرون و طول بدن
کنه ماده بدون تغذیه و کاپیتالوم آن به ترتیب 200±3700 و 130±790 میکرون و اندازه کاپیتالوم در کنه نر 770 میکرون و طول
بدن لارو و نوچه بعد از تغذیه 10±1300 ، 100±4100 میکرون و بیشترین
طول و عرض در کنه ماده خون خورده 4/8 × 6/16 میلی متر مشاهده گردید. همچنین وزن تخم، وزن لارو ، نوچه
و بالغ کنه ماده درماسنتور مارژیناتوس قبل و بعد از تغذیه به ترتییب 05/0، 02/0 ،
5/0 ، 14/0 ، 11 ، 66/4 و 380 میلی گرم ثبت گردید. تناسب بین طول کل بدن لارو ،
نوچه و بالغ بدون تغذیه با طول ضمائم دهانی آن و همچنین تغییرات وزنی لارو و نوچه
تغذیه شده با وزن بعد از پوست اندازی در آن مرحله قابل تامل است. در این مطالعه
بروی کنه درماسنتور مارژیناتوس در شرایط آزمایشگاهی می توانیم اطلاعات خود را در خصوص بیولوژی و خطرات بالقوه آن ها افزایش دهیم و در تعیین پارامترهای نگهداری و پرورش آنها از جمله تعیین غشاهای مصنوعی
جهت تغذیه آن ها در آزمایشگاه موفق تر عمل نماییم.    

کلیدواژه‌ها