بررسی انگل های زنبور عسل در برخی از زنبورستان های استان البرز

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: پرورش زنبور عسل
دارای نقش مهمی در کشاورزی، تغذیه و درمان انسان می باشد و حرفه ای است که از گذشته مورد توجه
جوامع انسانی بوده است. زنبور عسل نیز مانند سایر موجودات در معرض عوامل بیماری زا
از جمله تک یاخته ها، باکتری ها، بندپایان و عوامل قارچی قرار دارد و این عوامل
سالانه خسارات جبران ناپذیری را به این صنعت تحمیل می کنند. از این رو مبارزه
اصولی و موثر با این عوامل دارای اهمیت بوده، و این مبارزه شناخت دقیق و میزان
پراکندگی این پاتوژن ها را در مناطق مختلف ایران طلب می کند.  مواد و روش کار: در این بررسی که در بهار، تابستان و پاییز سال 1390 صورت
گرفت، نمونه های زنبور بالغ از 158 کندو از 77 زنبورستان مختلف در استان البرز
ایران جمع آوری گردید. این نمونه گیری به صورت تصادفی از بین جمعیت داخل کندوها و
با استفاده از یک برس انجام پذیرفت. از هر یک از کندوها حداقل تعداد 30 زنبور جمع
آوری گشته و در شرایط برودت به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
تهران ارسال گردید و با استفاده از روش های معمول تشخیصی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایج بدست آمده
حاکی از وجود انگل تک یاخته ای نوزما اس
پی.، جرب واروآ دستراکتور و مخمر کاندیدا در این بررسی بود، اما بررسی ها در مورد
حضور سایر انگل ها از جمله تک یاخته مالپیگا موئبا ملیفیکه و جرب آکاراپیس وودی
نشان دهنده عدم وجود این انگل ها در تمامی نمونه ها بود. با توجه به اهمیت دو انگل
نوزما و واروا و خسارات اقتصادی شدید آنها مبارزه مداوم سالیانه علیه این انگل ها
توصیه می شود.      

کلیدواژه‌ها