تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار

نویسندگان

چکیده

 به منظورتعیین شیوع ورم پستان کلی فرمی از150 مورد ورم
پستان کلینیکی در دامپروری های اطراف گرمسار نمونه شیرهای ورم پستانی جمع آوری شد.
الگوی رخ داد ورم پستان در ماه های مختلف سال ، نوع ترشحات آلوده ، محل کارتیه
درگیر بررسی شد . همچنین تست آنتی بیوگرام به روش کربی بائر، بر روی تمام جدایه
های حاصل انجام گرفت. نتایج نشان داد تعداد 51 (34%) نمونه دارای کلی فرم بود که61مورد از آنها
(79.22%)
باکتری بیماری زا(از برخی چند باکتری) و16 (20.77%) باکتری مولد آلودگی یافت شد.اشریشیا کلی از
72%
موارد عفونت و 62%
موارد آلودگی کشت داده شده جدا شد ولی سویه های کلبسیلا و پروتئوس ولگاریس همگی
تنها از مواردعفونت جدا شدند. شایع ترین باکتری مولد عفونت کلی فرمی اشریشیا کلی و
سویه های کلبسیلا (8/14 %)
بودند. ورم پستان حاد شایع ترین (64%)شکل ورم پستان
در این تحقیق بود و پس از آن نوع تحت حاد( 31%) و
سپس فوق حاد (5%)قرار
داشت و تنها باکتری مولد حالت فوق حاد اشریشیا کلی بود. در میان انواع نشانه های بررسی شده درمیان کلی فرم های
مولد ورم پستان شایعترین نشانه ها به ترتیب عبارت بودند از ترشحات آبکی بدون هر
گونه دلمه و چرک37.8%
، غلیظ بودن شیر21.6%
، دلمه های ریز16.2%
، چرک 16.2%ونهایتا بودار بودن 8.1%. چنین الگویی به طور کامل در مورد اشریشیا
کلی مشابه بود. در موارد حاد ترشحات آبکی بدون دلمه46.4% و چرک و در
موار دتحت حاد مشاهده چرک 44.4%شایع ترین تغیرات
شیربود. بیشترین نرخ رخداد کلی فرم ها و همچنین اشریشیا کلی در اردیبهشت مشاهده
شد. بیشترین رخداد در شکم دوم و سپس اول مشاهده شد. اختلاف ابتلا در کارتیه های
مختلف معنی داربود (P=0.02)
به گونه ای که بیشترین در گیری درچپ عقب (22 مورد ، 36%)و سپس راست
عقب (17 مورد ، 28%)
بود. نتایج آنتی بیوگرام اشریشیا کلی نشان داد به کوتریموکسازول
77.7%
، کلرامفنیکل 74.07%
، استرپتومایسین 62.96%
، سفتریاکسون 88.88 %
، انروفلوکساسین 83.33 %، جنتامایسین 92.59% وتتراسایکلین 51.85% حساس بود.کلی
فرم های غیر اشریشیا کلی (کلبسیلاو ...) به کوتریموکسازول 54.54% ، کلرامفنیکل
81.81 % استرپتومایسین 90.90% ، سفتریاکسون
86.36%،
انروفلوکساسین 77.27 %
، تتراسایکلین 45.45.%
وجنتامایسین 100 %
حساسیت نشان دادند. از این مطالعه نتیجه گیری شد که شایع ترین کلی فرم موثر در
موارد ورم پستان گاو که در کنترل و درمان به آن باید توجه داشت اشریشیا کلی
بود.شایعترین درجه ورم پستان نوع حاد ، شایعترین ماه درگیری موارد کلی فرمی
اردیبهشت ، شایعترین سن درگیری شکم دوم وشایع ترین نشانه وجود ترشحات ابکی فاقد
دلمه و چرک و شایعترین کارتیه درگیرچپ عقب بود. موثر ترین آنتی بیوتیک سفتریاکسون
بود.        

کلیدواژه‌ها