گزارش درمانگاهی وقوع کندوسارکوم در غده پستانی یک قلاده سگ: مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: کندروسارکوم به
عنوان یک تومور بدخیم مطرح می باشد که اغلب در استخوان های مسطح و حفره بینی بروز
می کند. علت بروز آن ناشناخته است و احتمالا از جمعیت سلول های چند توانه اولیه
منشا می گیرد. در سگ ها بروز سارکوم در پستان حدود 5 درصد می باشد و شیوع آن نسبت
به کارسینوم پایین تر است.  مواد و روش کار: یک قلاده سگ ماده
10 ساله نژاد ژرمن شفرد با تاریخچه وجود یک توده در غده پستانی سینه ای عقبی ارجاع
داده شد. توده و گره لنفاوی منطقه ای از طریق جراحی خارج و جهت بررسی های پاتولوژیک
به دپارتمان آسیب شناسی ارسال گردید.  نتایج و بحث : به صورت
ماکروسکوپیک توده دارای قوام مواج بود به طوریکه بخشی از آن سفت و بخشی دیگر نرم
بود. اندازه تومور5 × 4×5 سانتی متر بود. سطح مقطع برش به رنگ زرد بوده و تومور دارای ساختار های غارمانند فراوانی بود
به طوریکه این ساختارها محتوی مایعات خاکستری رنگ بودند. در بررسی های
هیستوپاوتولوژیک، این تومور از دو بخش تشکیل شده بود؛ جزء اول که ساختار بزرگ
غضروف بالغ به همراه کندروسیت ها و لاکونا
را نشان می داد. کندروسیت ها در اندازه ها و اشکال مختلف مشاهده شدند. برخی
کندروسیت ها بزرگ و دارای هسته یوکروماتین، هستک مشخص و سیتوپلاسم بازوفیلیک بودند
و سایرین کوچکتر و با هسته ی تیره و سیتوپلاسم اندک مشاهده شدند. در بخش دوم که در
اطراف توده توموری بود، ساختارهای غضروفی تازه تشکیل به همراه کندروبلاست مشاهده
شد. میزان تقسیمات میتوزی کم بود و تهاجم به استروما مشاهده شد ولی شواهدی مبنی بر
تهاجم سلول های توموری به عروق تشخیص داده نشد. همچنین میزان بیان رسپتور استروژن(ER) نیز با رنگ
آمیزی ایمونوهیستوشیمی صورت پذیرفت که
مشخص گردید این تومور از نظر بیان رسپتور
استروژن منفی می باشد.  اگرچه سارکوم های
پستانی دارای پیش آگهی ضعیف هستند، اما کندروسارکوم پستانی سگ ها معمولا دارای رشد
آهسته  می باشد و بروز متاستاز ناشی از این تومور معمولا نادر
است. بر طبق جست و جوهای صورت گرفته این مورد اولین گزارش وقوع کندورسارکوم در غده
پستانی سگ در ایران می باشد. 

کلیدواژه‌ها