مطالعه اثرات تکثیری و سمیت لیزر کم توان هلیوم_نئون بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سلول های بنیادی
مزانشیمی مغز استخوان منبع امید بخشی برای سلول درمانی و مهندسی بافت هستند. مطالعات قبلی نشان داده
است که لیزر درمانی کم توان ، روی جریان های سلولی می تواند تاثیر بگذارد. هدف از
این مطالعه بررسی تاثیر لیزر کم توان بر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش
در شدتهای متفاوت انرژی و بررسی دو فاکتور تکثیر سلولی و سمیت سلولی می باشد. مواد و روش ها: سلول های بنیادی
که از مغز استخوان موش گرفته شده را با طراحی یک سیستم اپتیکی مناسب در معرض لیزر
و در زمان های mv/cm2 دیودی با طول موج 635 نانومتر، در چگالی های متفاوت 9.766
،8.492،14.50، 32.086 تابشی متفاوت 30، 60، 120، 300ثانیه قرار گرفتند. سنجش
سلولها به 2 طریق صورت گرفت.یکی شمارش سلولها به کمک لام هماسیتومتر و دیگری انجام
تست MTT. نتایج و بحث: نتایج مشاهده شده
نشان دهنده ی افزایش تکثیر سلولی در زمانهای 120 و 300 ثانیه در هر در توان
بود. به طور معنی داری دیده شد و هیچ
سمیتی در زمانهای تابش شده مشاهده نشد. در
مطالعه ی حاضر تابش لیزر در زمانهای تابشی بالا (120 و 300 ثانیه) منجر به افزایش
تکثیر سلولی در سلولهای بنیادی مزانشیمی در هر دو توان تابشی شد که موید مطالعات
پیشین می باشد. نتایج مشاهده شده می تواند امیدها را در زمینه ی استفاده از لیزر
در بهبود وضعیت مغز استخوان در موارد سرکوب افزایش دهد.          

کلیدواژه‌ها