جداسازی و تشخیص نماتد آمیدوستوموم آنسریس (A.anseris) از یک سفید قطعه پلیکان

نویسنده

چکیده

  پرندگان در معرض انواع پاتوژنهای پروکاریوت و یوکارویوت قراردارند، در واقع
از قوانین طبیعت این است که موجودی خلق شود ودر معرض مشکلات طبیعی بتواندزندگی و
ادامه حیات دهد، یکی از عفونتهای مهم پرندگان بخصوص انواع موجود در حیات وحش
آلودگی به عوامل انگلی تک یاخته یا پر یاخته است، در مطالعه حاضر وضعیت آلودگی به
انگل سنگدان در یک فطعه پلیکان برای ولین بار موردبررسی قرار میگیرد؛   در تابستان
گذشته یک قطعه پلیکان جوان متعلق به حیات
وحش با علائم ،بی اشتهایی ضعف شدید ، اسهال ، تورم و گرفتگی و برجستگی قسمت پایین گردن ارجاع شد،
در معاینات بالینی اولیه نسبت به بررسی
بیماریهای خطرناک ویروسی از جمله آنفلوانزا ،نیوکاسل توجه شد، لذا مقدار 5 ml خون جهت بررسی
تیتر اخذ شد ، درعین حال به معاینه بافتهای مخاطی اطراف منطقه حلقی و کام نرم توجه
شد، که تورم شدید توام با کم خونی را نشان
میداد، به این دلیل و باذتوجه به وسعت و عمق زیاد منقار در پلیکان سعی شد با دقت و توجه بیشتری وضعیت موجود بررسی
گردد؛ و لذا با استفاده از دستکش بلند و پوشش ایمنی کامل از عمق منقار و کمی پایین
تر نمونه گیری شد،که با توجه به وجود یک قطعه ماهی به طول حدود 20 x 8 cmدر چینه دان و
ابتدای پیش معده ، این قطعه ماهی از طریق منقار خارج گردید که در نتیجه توده بسیار
متراکمی از کرمهای گرد در هم پیچیده در این ماهی مشاهده شد، و به نظر میرسید که
تغذیه پلیکان از ماهی آلوده به نماتد سبب بیماری شده است، لذا چند قطعه از نماتدهای
زنده همراه نمونه خون جهت تشخیص به آزمایشگاه تخصصی ارسال گردید، پس از فیکس کردن
انگل در مطالعه آزمایشگاهی با میکروسکوپ لوپ کرمهای بالغ گرد به اندازه 1 الی
5/4 سانتی متر و وجود زائده های دندانی سه
گانه در ابتدای کپسول بوکال قابل رویت
بود، در بررسی کالبدگشایی پلیکان مزبور،
ضایعات نکروتیک شدید در سنگدان تا ابتدای پیش معده و نفوذ حجم زیادی از کرمهای گرد به داخل و زیر لایه شاخی
سنگدان به چشم می خورد، لذا با توجه به
امکان ایجاد الودگی ناشی از آمیدوستوموم آنریس(A.anseris) در گونه های
آبچر مشابه مانند غاز و اردک و وجود میزبانهای مشابه و ظاهر انگل ،آلودگی به انگل Amidostomum
anseris
از جنس استرنجیلویید تشخیص و اقدامات
درمانی و پیشگیرانه توصیه شد.   

کلیدواژه‌ها