جداسازی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت و روده شتر های پرورشی شهرستان میاندوآب به روش کشت و PCR

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: استافیلوکوک
اورئوس ارگانیسم هایی گرم مثبت و کروی، دارای زنجیره های کوتاه، به شکل خوشه انگور
و در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند که
در معاینه میکروسکوپی به صورت جفت ظاهر می شوند. استافیلوکوک اورئوس شایع ترین علت
بیماری های ناشی از مواد غذایی و عفونت های استافی است که می‌توانند
مسمومیت غذایی و استفراغ ایجاد کنند و یا گاهی عفونت‌های
خطرناک منجر به مرگ بدهند. این باکتری سمی تولید میکند که منجر به ایجاد بیماری می
گردد. هدف از این تحقیق، مطالعه استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در روده و
گوشت شتر است. مواد و روش کار: برای این منظور،
تعداد 30 نمونه از گوشت شتر و ناحیه ایلئوم روده شتر تازه کشتار شده در کشتارگاه
ها و فارم های پرورش شتر حومه شهرستان میاندوآب به طور تصادفی انتخاب گردید و تحت
شرایط استریل و در مجاورت یخ (C 4-0) به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز منتقل تا مورد جستجو و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس
کوآگولاز مثبت به روش کشت و PCR قرار گیرند. نتایج و بحث: طبق نتایج بدست
آمده توسط روش کشت، از گوشت شتر تعداد 10 نمونه آلوده به باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس کوآگولاز مثبت گزارش شدند (معادل 33%). تمامی نمونه
های مثبت از نظر آلودگی با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت، برای تشخیص
قطعی توسط روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند که تمامی نمونه ها
تأیید قطعی شدند. از نمونه های روده ای، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز
مثبت جداسازی نگردید. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت شتر
همانند سایر مواد غذایی وجود داشته، لیکن عدم وجود این میکروارگانیسم در روده شتر
نیز جای بحث دارد. همچنین استفاده از تکنیک PCR بسیار راهگشا
می باشد و خطاهای ناشی از کشت و قرائت را اصلاح می نماید که امروزه به صورت معمول
در بسیاری از پژوهش ها مورد استفاده قرار می گیرد.  

کلیدواژه‌ها