شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فنل با فرمول شیمیایی C6H5OH دارای کاربردهای مختلفی در سنتز رزین و
پلاستیک است. همجنین این ماده دارای خصوصیات ضدعفونی کننده و بیهوش کننده می باشد.
هرچند که فنل در پزشکی و صنایع کاربردهای متعددی دارد اما مطالعات کمی در مورد
جنبه های ایمونوتوکسیسیتی آن در دسترس می
باشد.به این دلایل در مطالعه حاضر اثرات تیمار با این ماده شیمیائی بر روی ساختار
هیستولوژیک و هیستومتریک طحال،تیموس،غده آدرنال و غده لنفاوی بررسی شد. مواد و روش کار: برای این مطالعه
تعداد 80 سر موش سوری نژاد Balb/C به طور تصادفی
به چهار گروه مساوی شامل یک گروه شاهد و سه گروه تجربی تقسیم شد.گروه شاهد فقط آب
مقطر و گروه های تجربی فنل را در دوزهای80 ،180و320 میلی گرم /کیلوگرم به مدت 28
روز به روش گاواژ دریافت کردند.در پایان مدت آزمایش حیوانات بیهوش، نمونه های بافتی تهیه و پس از انجام رنگ آمیزی
هماتوکسیلین و ائوزین؛ هرگونه تغییرات هیستولوژیک با استفاده از میکروسکوپ نوری
ثبت شد. همچنین برای بیان دقیق شدت تغییرات بافتی، نسبت به انجام مطالعه
هیستومتریک اقدام شد. نتایج و بحث:  بر اساس نتایج ای مطالعه در حیوانات تیمار شده
با فنل نسبت به گروه شاهد تعداد مگاکاریوسیت های طحال افزایش،قطر فولیکول های طحال
کاهش،جمعیت تیموسیت ها در قشر و مرکز تیموس کاهش،ضخامت لایه رتیکولر غده آدرنال
افزایش و جمعیت سلول های لنفاوی در غده لنفی کاهش معنی دار نشان داد
(P    

کلیدواژه‌ها