بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد.

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف: اشریشیاکلی های یوروپاتوژنیک(UPEC)یکی ازشایع ترین عوامل میکروبی مولد عفونت های دستگاه ادراری در انسان هستند که سروتیپ های مختلف این تحت نظیر O1، O2،O4 ،O6،O7،O8، O15، O16، O18، O21،O22،O75، O83 در ایجاد این عفونت هادخیل می باشندبا مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در جامعه تعداد زیادی از سویه های E.coli نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاوم می باشند که این خود یکی از عوامل شکست در درمان عفونت های ادراری است مواد و روش کار: روش واکنش زنجیره ای پلی مراز چند گانه ای mPCR)) بر روی 123 سویه E.coli جدا شده از ا عفونت های ادراری انسان در شهرستان شهرکرد انجام گرفت. نتایج و بحث : PCR نشان داد که فراوانی سروتیپ های O1،O2،O6،O7،O16 و(43/2%)،O4 (69/5%)و،O8 (25/3%)،O15(13/21%)،O21(06/4%)،O25 (01/26%)،O22،O75،O83(62/1%) بود.ژنfimبافراوانی(17/86%)،ژنuspبا فراوانی (62/1%) به ترتیب بالاترین وپایین ترین شیوع از ژن های ویرولانس در سویه E.coli یوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران با عفونت های ادراری را داشتند.همچنین ژن aadA1 با (84/52%)وqnr با(34/46%)بیشترین فراوانی را داشتند در حایکه ژن cat1 با(44/15%)،cmlAبا(44/15%)،dfrA1 با(95/21%) کمترین فراوانی از حضور ژن های کد کننده مقاومت به آنتی بیوتیک را داشتند.بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به آنتی بیوتیک پنی سیلین (100%) وتتراسیکلین (98/73%)بود درحالیکه کمترین میزان مربوط به مقاومت به آنتی بیوتیک نیتروفورانتونین(69/5%) وتری متو پریم (26/16%) بود. 

کلیدواژه‌ها