ضرورت کالیبره کردن وسایل آزمایشگاهی دامپزشکی و راهکارهای موجود

نویسنده

چکیده

 کالیبراسیون به
مفهوم ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاههای
آزمون و وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزات آزمایشگاهی است که منتج به تطابق اندازه
گیریهای انجام شده با استانداردهای جهانی میشود و در هر لحظه می نماید که صفر
واقعی دستگاه کجاست؟ در یک نگاه کلی
میتوان کالیبراسیون را مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین
میزان خطای این وسیله نسبت به آن و درصورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با
استانداردهای مربوطه دانست. اگرچه کالیبره کردن تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی در ابتدای به کارگیری آنها
و در لحظه ساخت پر اهمیت است، اما حصول
اطمینان از کاربرد دستگاههای کالیبره در مدت فعالیت آن دستگاه، نکته ای است که باعث ایجاد اعتماد به نتیجه آزمایش
شده و علاوه بر کاهش زمان تشخیص، سبب کاهش هزینه های واقعی میگردد.بدون شک، انجام کالیبراسیون میتواند دربسیاری از
فرآیندهای آزمایشگاهی نقش عمده ای ایفا و
نتایج زیر راتامین کند:   1-کاهش هزینه
تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه  2- افزایش عمر تجهیزات به دلیل کاهش مراجعات و بررسی
عملکرد دستگاه توسط متخصصان  3- کاهش مواد، قطعات و ملزومات مصرفی (که از اهمیت
تعمیرات، نظارت و بازرسی را متحول سازد.)  4- کسب اطمینان از صحت نتایج پاراکلینیکی و جلوگیری از
مراجعات متعدد به آزمایشگاه در جهت حفظ منافع ارباب رجوع  کالیبراسیون برای برخی دستگاهها و آزمایشات باید هموارهBefore use توسط اپراتور
انجام شود، اما در دراز مدت و با استفاده ا از خدمات شرکتهای خدمات کالیبراسیون
نیز کالیبره شدن دستگاه لازم است. کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت
به انجام آن در دوره های مشخص و معینی اقدام نمود. حتی با احتساب هزینه های مستقیم
و غیر مستقیم ان( خواب دستگاه در هنگام
کالیبراسیون،هزینه های اداری ارسال، هزینه های پنهان خرابی احتمالی در اثر حمل و
نقل،) به دلیل حصول نتیجه واقعی و مطمئن از آزمایشات پاراکلنیکی کالیراسیون یک
اجبار است که در دراز مدت سبب افزایش بازده اقتصادی و جلب مشتری بیشتر خواهدشد.  برای این منظور و ارتقاء سطح استانداردها در آزمایشهای پاراکلنیکی
دامپزشکی پیشنهاد میشود:  1-ازمایشگاههای متعدد در یک منطقه با هم به صورت شبکه ای
در تماس بوده و همکار و شریک هم باشند. 2-هر از چند گاهی حسب آزمایش و نمونه
،نمونه ها به صورت مجهول در چندین آزمایشگاه تست و نتایج توسط متخصصین امین مقایسه شود تا به عملکرد هاپی برد. 3- از مراجع و رفرنسهای معتبر برای
کالیبراسیون استفاده نمود و قرار داد کلی برای همه آزمایشگاهها منعقد شود. . 4- آموزش دائمی و دوره ای نیروها
به صورتهای مختلف(ارائه بروشور ها، کاتالوگها و...) در برنامه کاری 5- صنعت بیمه
را در حمایت مادی حوادث و خرابی دستگاههای آزمایشگاهی بیشتر درگیر نمود     

کلیدواژه‌ها