بررسی میزان آلودگی گاو داری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به سل گاوی با روش توبرکولین

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : بیماری سل گاوی
یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام محسوب می گردد. و به علت مقاوم
بودن عامل آن به آنتی بیوتیک ها درمان آن در دام فاقد توجیح اقتصادی است. و در
انسان منجر به بیماری مزمن و کشنده می گردد. لذا شناسایی دام های مثبت و حذف آنها
دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. مواد و روش کار: از 1016 راس از
گاو های با سن بالای 3 ماه موجود در گاوداری های صنعتی در شهرستان قوچان در طول
مدت یک سال دو بار به فاصله هر 6 ماه یک بار با استفاده از توبرکولین مرغی و
پستانداری تست به عمل آمد. و پس از 72 ساعت ناحیه تست شده قرائت شد. و سپس کلیه
آمار ها و نتایج در سیستم GIS کشوری ثبت شد. نتایج و بحث : از آنجا که
غربال گری سل و حذف گاو های مثبت در سالیان اخیر یکی از سیاست های محوری سازمان
دامپزشکی کشور می باشد در تمام تست های صورت گرفته حتی یک مورد مثبت پیدا نشد اما از آنجا که کلیه تست صورت گرفته
دارای موارد منفی کاذب می باشد باز هم به رعایت اصول ایمنی در صنایع شیر و
کشتارگاه های موجود در شهرستان و تکرار آزمایشات به فاصله هر 6 ماه یکبار تاکید می
گردد.       

کلیدواژه‌ها