جداسازی وشناسایی انتروباکتریاسه مسبب عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی استان مازندران وتعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : عفونت کیسه
زرده علت اصلی مرگ ومیر جوجه های گوشتی در هفته اول زندگی می باشد و در بسیاری از
مرغداریهای کشور شایع است .این عفونت اغلب در نتیجه آلودگی پوسته تخم مرغ ایجاد می
گردد ابتلا به عفونت کیسه زرده درایران حدود 10% و تلفات 5-10% می باشد هدف از
این مطالعه تعیین فراوانی انتروباکتریاسه مسبب عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی
استان مازندران می باشد . مواد و روش کار : در این تحقیق
از کیسه زرده جوجه های گوشتی مبتلا نمونه برداری شده و در محیطهای اختصاصی
انتروباکتریاسه EMB و مک کانکی آگار کشت داده و همچنین برای کشت
سالمونلا از محیطهای غنی کننده سلنیت F و
سالمونلا – شیگلا آگار استفاده کرده و سپس کلنی هایی رشد یافته جهت شناسایی
بیوشیمیایی و مولکولی توسط کیت API 20E  و PCR
seguencing s rDNA ١٦مورد ارزیابی قرار گرفتند و برای تعیین
حساسیت آنتی بیوتیکی از روش کربی بائر استفاده شد . نتایج وبحث : در این مطالعه
از65 نمونه مورد بررسی ، 14 (21.54%) مورد باکتری
سالمونلا انتریکا و 51 مورد (%78.46
) باکتری Ecoli جدا
شد .سویه باکتریهای ECOLI C88, C73, g31 ,و سالمونلا انتریکا 798،SA5 , 5275  بود و
همچنین جدایه ها به آنتی بیوتیکهای نالی دیکسیک اسید مقاوم بوده و اکثر باکتریهای Ecoli به جنتامایسین و تری متوپریم حساس بوده و
سالمونلاها به جنتامایسین و سفتری آکسون و انروفلوکساسین حساسیت نشان دادند . این
بیماری به جرات مهمترین بیماری جوجه های زیر یک هفته است که مهمترین و عمده ترین
عامل مرگ میر در جوجه های جوان زیر یک هفته میباشد. نتایج این تحقیقات نشان داد که اشریشیا کولی
مهم ترین عامل انتروباکتریاسه مسبب عفونت کیسه زرده در استان مازندران می باشد .
گرچه حضور نسبتا فراوان گونه های سالمونلا در ایجاد عفونت حائز اهمیت می باشد .  

کلیدواژه‌ها