اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس

نویسندگان

چکیده

 خلاصه آفلاتوکسین به عنوان یکی از خطرناک­ترین توکسین­های قارچی برای انسان و دام محسوب می­شود. آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین، سبب زیان اقتصادی در کشاورزی، صنایع غذایی و دامی می­شود. در مطالعه حاضر، اثر غلظت­های مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و جدایه BsP4 باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید سم آفلاتوکسین­ ب1 از قارچ آسپرژیلوس فلاووس مورد بررسی قرار گرفت. پنج تیمار غلظتی (صفر، 5/0، 75/0، 1 و 25/1 درصد حاوی ترکیبات مورد نظر)، در چهار تکرار جهت مقایسه میزان تولید آفلاتوکسین استفاده گردید. غلظت­های مورد نظر از این ترکیبات تهیه و به محیط­های کشت سیب زمینی – دکستروز - آگار (PDA) اضافه شدند. پس از گذشت 21 روز قارچ­های تولید شده بر روی محیط­های کشت PDA به فلاسک­های حاوی برنج جهت تولید سم آفلاتوکسین منتقل گردیدند. به غلظت­های مورد مطالعه حاوی هر کدام از ترکیبات مورد نظر 4 عدد فلاسک اختصاص داده شد، (20 عدد فلاسک به ازاء هر ترکیب). میزان سم آفلاتوکسین ب1 تولید شده مربوط به هر یک از گروه­های اشاره شده، توسط روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) اندازه­گیری گردید­. کمترین بازده تولید سم آفلاتوکسین ( ppm1/2) متعلق به غلظت 25/1 میلی­لیتر از جدایه BsP4 باکتری باسیلوس سابتیلیس بود (05/ 0 >P­) ­. همچنین بیشترین بازده تولید سم در تیمار پایه مشاهده گردید ( ppm 60/8). در نتیجه به ترتیب با افزایش غلظت اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و جدایه BsP4 باکتری باسیلوس سابتیلیس میزان تولید سم آفلاتوکسین به کمترین میزان ممکن می­رسد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Citric acid, Propionic acid, and Bacillus subtilis on the production of Aflatoxin from Aspergillus flavus

چکیده [English]

AbstractAflatoxin is considered as one of the most dangerous fungal toxins for human and animals. Crops contaminated with aflatoxin, causing economic losses in agriculture, food and livestock industries. In the present study, the effect of different concentrations of citric acid, propionic acid, and BsP4 strain of Bacillus subtilis on production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus was evaluated. Five treatment concentrations (0, 0.5, 0.75, 1 and 1.25 percent of compounds), in four replications were used to compare the production of aflatoxin. Appropriate concentration of the compounds were prepared and added to the PDA culture medium (Potato dextrose agar). After 21 days, the produced fungi on the PDA environment culture media were transmitted to rice containing flasks. Four flasks allocated to each studied concentration (20 flasks per each compound). The amount of aflatoxin B1 produced by each of the mentioned groups was measured by thin layer chromatography (TLC). The lowest yield of aflatoxin production (1.2 ppm) was extracted from strain BsP4 of Bacillus subtilis in 1.25 percent concentration. The highest toxin production was observed in the basal treatment (60.8 ppm). The study found that along with increasing in the concentration of citric acid, propionic acid, and BsP4 strain of Bacillus subtilis, the production rate of aflatoxin is diminished to lowest possible rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin B1
  • Aspergillus flavus
  • Citric acid
  • Propionic Acid
  • Bacillus subtilis