تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: در برخی نواحی
ایران تمایل زیادی برای نگهداری از کبوتران به عنوان پرنده خانگی وجود دارد.
کلامیدوفیلا پسی‌تاسی باکتری درون سلولی است که عفونت با آن موجب کلامیدیوز در
گونه های زیادی از پرندگان از جمله کبوتر می شود. در انسان نیز این عامل بیماری زا،
اورنیتوز (کلامیدیوز) را ایجاد می کند و به دلیل حضور گسترده کبوتران در مکان های
مختلف مانند پارک ها، باغ های پرندگان و حتی خانه ها، باکتری در صورت حضور در
پرنده می تواند باعث ایجاد بیماری در انسان شود. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع
کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوتران استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و
بختیاری، ایران با استفاده از روش nested-PCR در فصل
تابستان بود. مواد و روش کار: نمونه ها از
پرنده فروشی ها و کبوتران نگهداری شده در خانه ها جمع آوری شدند. DNA با استفاده از
کیت DNP™ (CinnaGen
Inc.
Iran)
بر اساس دستورالعمل کارخانه از 220 نمونه مدفوعی استخراج شدند. DNA های استخراج
شده از نمونه ها به وسیله PCR آزمایش شدند،
پرایمر اختصاصی برای توالی هدف 16S
rRNA در دور اول PCR اختصاصی جنس
باکتری بود و پرایمرهای اختصاصی گونه در
مرحله دوم به کار رفت. نتایج و بحث: میزان شیوع در این
مطالعه به طور متوسط 9/15 درصد (35 نمونه از 220 نمونه) بوده است که این حقیقت را
نشان می دهد که مدفوع کبوترها ممکن است عامل پسیتاکوز را داشته باشند و باعث
پراکنده شدن کلامیدوفیلا پسی تاسی در سطح محیط زندگی و انتقال باکتری به انسان و
حتی سایر پستانداران شوند. پیشنهاد می شود که میزان شیوع در سایر فصول و دیگر
پرندگان در ارتباط با انسان بررسی شود.      

کلیدواژه‌ها