ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف:  شناسایی و حذف پاتوژن های میکروبی از مسایل مهم
بهداشتی آب بشمار می آید. در روش های تشخیصی، از باکتری اشریشیا کلی به عنوان
نشانگر برای بررسی آلودگی مدفوعی استفاده می گردد. در تحقیق پیش رو میزان کارایی
دو روش تخمیر چند لوله ای (MTF)و واکنش
زنجیره ای پلیمراز (PCR) در شناسایی کلیفرم ها و اشریشیا کلی مورد
مقایسه قرار گرفته اند. مواد و روش کار:  تعداد 15 نمونه آب از پنج منبع مختلف (آب چاه،آب
لوله کشی،آب بطری شده و آب جوی) اخذ شد. سپس نمونه ها جهت بدست آوردن بیشترین
شمارش احتمالی باکتری (MPN) با استفاده از روش تخمیر 9 لوله ای در محیط
لاکتوز براث کشت داده شد. سپس یک لیتر از هر نمونه از فیلتر استات سلولز (با قطر
منافذ 42/0 میکرون) گذرانده شده و DNA باکتری به دام افتاده در فیلتر توسط کیت
استخراج خالص شد. سپس نمونه ژنوم حاصل از
فیلتراسیون، جهت بررسی وجود احتمالی دو ژن lacZ (معرف حضور
کلی فرم) و uidA (معرف حضور اشریشیا کلی) در PCR استفاده شد. نتایج و بحث : با توجه به نتایج حاصل از روش MTF، تعداد هشت
نمونه (3/53%) واجد باکتری های کلیفرمی و از این تعداد شش
نمونه (40%) آلوده به کلیفرم مدفوعی و اشریشیا کلی
بودند. همچنین نتایج PCR بیانگرتعداد ده نمونه (7/66%)
آلوده به انواع باکتری های کلیفرمی بود که از این تعداد، هشت نمونه (3/53%)
واجد آلودگی اشریشیا کلی بودند. از طرفی نتایج Multiplex PCR بیانگر آن است
که امکان ردیابی همزمان دو ژن مذکور وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که روش PCR در شناسایی
عوامل میکروبی آب، بسیار سریع تر، دقیق تر و حساس تر از روش های سنتی مانند تخمیر
چند لوله ای می باشد. علاوه بر آن بوسیله Multiplex PCR می توان چندین
باکتری را بطور همزمان ردیابی نمود.      

کلیدواژه‌ها