بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به اثر
محرک اسیدهای آلی مختلف و آنتی بیوتیک ویرجینامایسین بر روی رشد و تکامل جوجه های گوشتی هدف از
مطالعه حاضر بررسی تغییرات عملکرد جوجه های گوشتی در برابر آنتی بیوتیک
ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی می باشد. مواد و روش کار: در این پروژه که
در قالب یک طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد, از 5 تیمار و 4 تکرار استفاده شد که
در هر واحد آزمایشی 10 قطعه جوجه نر یک روزه گوشتی از سویه تجاری راس 308 استفاده
شد. در مورد جیره غذایی تیمارهای آزمایشی , جیره تیمار شاهد بدون افزودنی وجیره
غذایی تیمارهای 2, 3 و 4 به ترتیب حاوی 05/0, 1/0 و 15/0 درصد از مخلوط اسید های
آلی مورد آزمایش بود،اسید های آلی مورد استفاده در این آزمایش اسید لاکتیک، اسید
فرمیک و اسید پروپیونیک بودند و در تیمار
5 آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین به جیره غذایی افزوده شده بود. جیره غذایی در 3
مرحله آغازین ،رشد و پایانی به جوجه ها خورانده شد و در طی هر دوره صفاتی مانند
خوراک مصرفی ،افزایش وزن بدن و در پایان دوره رشد یک پرنده از هر تکرار که کمترین اختلاف وزن را با
وزن میانگین داشت انتخاب و کشتار شد و راندمان غذایی لاشه، درصد وزن سینه، درصد
وزن ران، درصد کل دستگاه گوارش به وزن بدن، طول سکوم و طول روده اندازه گیری شد، و
در پایان داده ها در قالب مدل های خطی عمومی(GLM)توسط نرم
افزار SAS(5/11) و در سطح احتمال 5 درصد مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایج حاصل از
آزمایش مربوط به اثرات جیره های آزمایشی روی مصرف خوراک جوجه های گوشتی نشان می
دهد که تیمار 5 وتیمار 4 به ترتیب بیشترین میزان مصرف خوراک و افزایش وزن و بهترین
ضریب تبدیل غذایی را داشته اند، و کمترین مقدار این پارامترها در تیمار شاهد
مشاهده شد. مصرف اسید های آلی باعث افزایش فلور میکروبی روده میشود و تغییر در فلور میکروبی می تواند با بهبود و افزایش هضم و جذب مواد مغذی و کاهش
قطر لایه های روده باعث افزایش دسترسی به انرژی خوراک(ضریب تبدیل مواد غذایی) و
نیز تولید برخی از مواد ضروری بدن شود که این عوامل در نهایت منجر به افزایش وزن جوجه ها می گردد.
از طرفی دیگر اسید های آلی با اثر بر متابولیسم مواد مغذی سبب افزایش بازده لاشه
می شود ،بصورتی که بیشترین وزن و طول دستگاه گوارش در تیمار 4 مشاهده گردید و این
به این علت می باشد که اسید های آلی باعث افزایش ویلی و میکرو ویلی ها در روده و
نهایتا افزایش طول روده و سکوم می گردند.      

کلیدواژه‌ها