شناسایی حلزون های استان سمنان

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: حلزون ها از جمله موجودات حاضر در اکولوژی های
مختلف هستند که در عین حضور و نظم آفرینی در محیط پیرامون ما، بخشی از آنها به عنوان میزبان واسط ترماتودهای دیژن از نظر
دامپزشکی و پزشکی اهمیت دارند. تنها مطالعه انجام گرفته در مورد فون حلزون های
استان سمنان مربوط به سال 1373 است . مطالعه حاضر به منظور شناسایی فون حلزون ها
در این استان و بررسی تغییرات آن صورت گرفته است. مواد و روش کار: در این بررسی توصیفی مقطعی، رودها، چشمه ها، آبگیرها و استخرهای خاکی که بیشتر مورد
استفاده انسان و دام قرار می گیرند برای نمونه برداری انتخاب گردید .عملیات حلزون
یابی در اواخر فصل بهار و اواسط فصل تابستان سال های 1390 و 1391 در آب های شیرین واجد حلزون، با رعایت اصول
اخلاقی و ایمنی جمع آوری (صید) حلزون ها،
انجا م شد. حلزون های جمع آوری شده در
الکل 70 درجه به همراه مشخصات محل جمع آوری به آزمایشگاه ارسال گردید. در این
بررسی از شهرها و روستاهای استان شامل : سمنان، شاهرود، شهمیرزاد، فولاد محله ،
چشمه علی دامغان و تویه دروار نمونه برداری بعمل آمد. شناسایی حلزون ها در بیشتر
موارد با بررسی ریخت شناسی صدف و بر اساس کلید های شناسایی مربوط صورت گرفت. نتایج و بحث : در این مطالعه
مختصات 700عدد حلزون از مناطق مذکور مورد
بررسی قرار گرفت. در مجموع پنج گونه حلزون
آب شیرین شامل فیزا اکوتا، ، لیمنه آ
گدروزیانا، لیمنه آ ترونکاتولا، لیمنه آ پالوستریس ، پلانوربیس پلانوربیس ، یک گونه دو کفه ای جنس پیزیدیوم و دو گونه
حلزون خاکزی تحت عنوان هلیسلا و کوندرلا تریدنس مورد شناسایی قرار گرفتند. فیزا اکوتا و لیمنه آ ترونکاتولا دو گونه غالب حلزون آب شیرین استان از نظر
تعداد و پراکندگی گزارش می شود و کمترین تعداد و پراکندگی مربوط به دو جنس کوندرلا
و دو کفه ای پیزیدیوم می باشد. و چهارگونه حلزون ، لیمنه آ پالوستریس، پلانوربیس پلانوربیس،
کوندرلا تریدنس و هلیسلا در این مطالعه برای اولین بار در استان سمنان گزارش شدند.
اکثر گونه های گزارش شده می توانند در انتقال ترماتودهای انگلی دام و انسان نقش
داشته باشند. ضروری است اپیدمیولوژی ترماتود ها ، اکولوژی حلزون ها در مطالعات تکمیلی مورد مطالعه قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها