مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: رنگ آمیزی با
استوکارمن یک روش شناخته شده در رنگ آمیزی کرمهای پهن است ولی برای نمونه های کوچک
کارایی لازم را نداشته و در اکثر مواقع بعد از انجام مراحل طولانی رنگ آمیزی،
نمونه از دست می رود. در حال حاضر رنگ آمیزی دیگری به نام Delafield's Haematoxylin
که برای مقاطع بافتی استفاده می شود می تواند برای رنگ آمیزی ترماتدهای کوچک
کاربرد داشته باشد.   مواد و روش کار: نمونه ها شامل
30 نمونه ترماتد دیژن جدا شده از لوله گوارش ماهیان جنوب ایران می باشند که با
روشهای استوکارمن و دلافیلدز هماتوکسیلین رنگ آمیزی شده اند.   نتایج و بحث: در این مطالعه
پس از رنگ آمیزی و مقایسه این دو روش مشخص شد که روش دلافیلدز هماتوکسیلین ساده
تر، سریع تر و مقرون به صرفه تر از روش استوکارمن بوده، نیازی به انجام مراحل
طولانی برای رنگ پذیری نداشته و نتیجه بهتری بویژه برای رنگ آمیزی مجاری تناسلی
بدست می آید.             

کلیدواژه‌ها