بررسی میزان آلودگی های انگلی(فاسیولا, دیکروسلیوم, کیست هیداتید) در دام های کشتار شده کشتارگاه شهرستان کرمانشاه سال(1389-1388)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : بیماری های انگلی
مشترک انسان و دام طیف وسیعی از بیماری های زئونوز را شامل می شوند که از مهم ترین
آنها می توان کیست هیداتیک, دیکروسلیوم و فاسیولا را نام برد که از نظر بهداشتی و
اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این مطالعه بررسی شیوع آلودگی انگل های
ذکر شده در دام های کشتار شده در کشتارگاه شهرستان کرمانشاه در سال 1388و 1389 می
باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد 21128 راس دام کشتار شده
شده در سال 1388 و تعداد 23215 راس دام کشتاری سال 1389 کشتارگاه شهرستان کرمانشاه
با استفاده از روش مشاهده ماکروسکوپی از نطر آلودگی انگلی مورد مطالعه قرار گرفت.
آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و توسط آمار توصیفی و آزمون مجذور کای صورت پذیرفت. نتایج و بحث: میزان
آلودگی کبد دام های کشتار شده به کیست
هیداتید در سال 1388و 1389 به ترتیب1751عدد (8.2%) و 1312عدد
(5.6%) بوده است. آلودگی کبد به فاسیولا در سال
88, 40 عدد (0.18%)
به صورت کامل و 14 عدد (0.06%) به صورت موضعی, در سال 89, 39 کبد (0.16%) به صورت کامل و 16 کبد(0.06%)
به صورت موضعی ضبط گردید. آلودگی به دیکروسلیوم در کبد دام های کشتاری سال 88, 405
عدد(1.91%) و سال 89, 446 عدد (1.92%)
را به خود اختصاص داده است. ضبط در اثر پنومونی, آمفیزم و سیروز کبدی و غیره در
سالهای 88 و89 به ترتیب 107 و 85 عدد گزارش گردید. ضمنا" ریه های ضبط شده در
سال 1388 برابر 1981(9.3%)
و در سال 1389 به تعداد 1720(7.4%) بوده است. این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به کیست هیداتید
دردام های کشتاری شهرستان کرمانشاه در رتبه نخست ضبط کبد قرار دارد. در این میان
ضبط ریه از کبد بیشتر گزارش شده است. در مجموع میزان آلودگی نسبتاً بالا می باشد
که این مسئله علاوه بر تحمیل زیان های اقتصادی ناشی از تلفات دام و ضبط اندام های آلوده و همچنین کاهش تولیدات دامی،
نشان دهنده وجود زمینه خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه می باشد که با توجه به
چرخه زندگی و انتقال این انگل اقدامات
بهداشتی و کنترلی فراگیرتر و جامعی را طلب می نماید.    

کلیدواژه‌ها