بررسی آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: کریپتوسپوریدیوم
عامل یکی از مهمترین عفونت های کوکسیدیایی انسان و سایر حیوانات اهلی و دیگر مهره
داران می باشد و در حیوانات جوان بخصوص آنهایی که تازه از شیر گرفته شده اند، موجب
مرگ و میر می شود. در انسان این انگل باعث ایجاد عفونت شدید دستگاه گوارش در افراد
با سیستم ایمنی سالم و عفونت کشنده در افراد دارای نقص ایمنی می گردد. هدف از این
مطالعه شناسایی میزان شیوع تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گربه های ولگرد شهر کرمان
می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه،
در یک محدوده زمانی از دی ماه سال 1390 تا اواسط شهریور سال 1391 تعداد 100 گربه
ولگرد در سه گروه سنی، 1>، 3-1 سال و 3< با تله گذاری از نقاط مختلف شهر
کرمان جمع آوری شد. پس از کالبدگشایی نمونه های مدفوع مستقیما از رکتوم آنها جمع
آوری شد. مدفوع تازه گربه ها برای تشخیص اووسیست تک یاخته کریپتوسپوریدیوم با روش
رسوبی فرمالین - اتر و رنگ آمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده شده مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج و بحث: در این مطالعه آلودگی به کریپتوسپوریدیوم 7
درصد بود. اندازه اووسیست های مشاهده شده (5/5-5/4 میکرون ) بود، و با توجه به
اندازه آنها و مورفولوژی، C. Parvum تشخیص داده
شدند، که وجود این گونه در گربه تایید شده است. آنالیزهای انجام گرفته به کمک نرم
افزار SPSS رابطه معنی داری بین آلودگی تک یاخته ای
کریپتوشپوریدیوم پارووم با جنس و سن را نشان نداد. با توجه به اینکه این تک یاخته
جزو انگل های مشترک بوده و در انسان نیز موجب آلودگی می شوند، لذا خطرات ناشی از
این انگل ها بسیار جدی می باشد. بنابراین جهت کنترل و پیشگیری از آلودگی انسان یا
دام به این تک یاخته ها، کنترل جمعیت گربه های ولگرد از اهمیت ویژه ای برخوردار
است  

کلیدواژه‌ها