بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز

نویسندگان

چکیده

  لپتوسپیروز از جمله بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام می باشد. این
بیماری طیف وسیعی از پستانداران از جمله انسان، حیوانات اهلی و وحشی و نیز جوندگان
را مبتلا می نماید. بیماری در اثر سرووارهای گوناگون لپتوسپیرا اینتروگانس
سنسولاتو ایجاد می گردد. مطالعه حاضر جهت تعیین شیوع سرمی عفونت ناشی از لپتوسپیرا
در رت های وحشی اهواز و در فاصله زمان سال های 1390-1388 انجام شد. نمونه های سرمی
از 120 رت وحشی، پس از تله افتادن، اخذ شده و به روش MAT (آزمایش
آگلوتیناسیون میکروسکوپی)، جهت تعیین سرووارهای مختلف لپتوسپیرا، مورد ارزیابی
قرار گرفتند. رت ها با استفاده از هالوتان بیهوش شده، سپس خونگیری از قلب آنها
صورت گرفت. چهار تا از 120 مورد (33/3 درصد) برای سرووار لپتوسپیرا گریپوتیفوزا و
با تیتر 1:100 مثبت بودند. شیوع عفونت در جنس ماده 83/0 درصد و در نرها 5/2 درصد
بود. آنالیز آماری تفاوت معنی داری را بین جنس و مناطق مختلف نشان نداد. نتایج این
بررسی، اولین گزارش درباره عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی ایران محسوب می
شود و از لحاظ اپیدمیولوژی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه رت‌ها در سراسر دنیا از
مخازن مهم لپتوسپیرا به شمار رفته و در انتقال بیماری نقش زیادی دارند، بنابراین
بررسی های بیشتر در دیگر مناطق و جمعیت های بزرگتر پیشنهاد می گردد.   

کلیدواژه‌ها