بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی

نویسنده

چکیده

 مقدمه وهدف : بروسلوز یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین
انسان و دام محسوب می گردد. و به علت داخل سلولی بودن باکتری در بدن درمان آن در
دام فاقد توجیه اقتصادی است و در انسان منجر به بیماری مزمن و تحلیل برنده می
گردد. لذا شناسایی دام های مثبت و حذف آنها دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.   مواد و روش کار: از 434 راس گاو
شیری موجود تمام گاو داری های صنعتی شهرستان قوچان در طول مدت یک سال دو بار خون
گیری به فاصله هر 6 ماه یک بار صورت گرفت
.پس از جداسازی سرم ابتدا به روش رزبنگال و در صورت مثبت بودن به روش 2MEو رایت آزمایش صورت گرفت. سپس کلیه آمارها و نتایج در
سیستم GIS کشوری ثبت شد.   نتایج و بحث : از آنجا که
غربال گری بروسلوز و حذف گاو های شیری مثبت در سالیان اخیر یکی از سیاست های محوری
سازمان دامپزشکی کشور می باشد. در تمام خون گیری های صورت گرفته حتی یک مورد مثبت
نیز پیدا نشد اما از آنجا که کلیه آزمایشات سرمی دارای موارد منفی کاذب می باشد
باز هم به رعایت اصول ایمنی در صنایع شیر و کشتارگاه های موجود در شهرستان و تکرار
آزمایشات در هر 6 ماه یک بار تاکید می گردد.       

کلیدواژه‌ها