بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه پورپوره آ و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) آن

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری پاستورلوز
یکی از بیماری های تنفسی در دام ها می باشد که بیشتر در اثر پاستورلا
مولتوسیدا ایجاد می شود و در گاو و گاومیش
و پرندگان بیش از سایر دام ها واجد اهمیت است. این باکتری عامل ضرر-های اقتصادی در
صنعت پرورش گاو گوشتی و بره می باشد . پاستورلا مولتوسیدا یک باکتری گرم منفی بوده
که دارای طیف وسیعی ای از میزبان است و بیماری های ناشی از آن در تمام دنیا و
تقریبا در تمام گونه های دامی بروز می کند.پاستورلا مولتوسیدا سروتیپ A از جمله فلور
طبیعی دستگاه تنفس قدامی حیوانات است و به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب نیز محسوب می
شود . عصاره گیاه اکیناسه پورپوره آ صدها سال، از جمله داروهای
پر مصرف در سرتاسر اروپا و آمریکای شمالی در درمان عفونت های بخش های قدامی دستگاه تنفس است این گیاه دارای اثرات
ضدالتهابی و تقویت کننده سیستم ایمنی و اثرات احتمالی ضد باکتریایی می باشد. اثرات
محرک آن بر سیستم ایمنی دارای سه مکانیسم شناخته شده شامل تحریک فیبروبلاست ها و بالا بردن فعالیت
تنفسی، افزایش فعالیت و فعل و انفعالات لوکوسیت ها و افزایش فعالیت فاگوسیتی آنها
است مهار سیکلواکسیژناز و 5 لیپواکسیژناز که توسط عصاره ی اکیناسه صورت می گیرد، نیز
به عنوان اثر ضد التهابی این گیاه مطرح می باشد. با توجه به اثرات مختلف اکیناسه پورپوره آ و با توجه به اینکه اطلاعات کمی
در مورد اثرات ضد باکتریایی این گیاه موجود می باشد در مطالعه حاضر اثرات احتمالی
ضدباکتریایی و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) و حداقل غلظت
باکتری کشی(MBC) عصاره این گیاه بر روی باکتری پاستورلا
مولتوسیدا سروتیپ A مورد در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی
قرارگرفت. مواد و روش کار: گیاه
اکیناسه پورپوره آ به صورت پودر از شرکت دارویی گل دارو در اصفهان خریداری گردید.
پس از تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه پورپوره آ و استریل کردن آن بوسیله
فیلتر کردن،رقت های متوالی از عصاره در پلیت 96 خانه تهیه گردید. کشت لگاریتمی
باکتری پاستورلا مولتوسیدا تیپ A معادل غلظت 5/0 مک فارلند نیز تهیه گردید و
(MIC)
و(MBC) عصاره هیدروالکلی عصاره به روش Micro broth dilution
method تعیین گردید. نتایج و بحث: نتایج این تحقیق
نشان داد که میزان MBC اکیناسه پورپورا برای پاستورلا مولتوسیدا
تیپ A برابر 5/2 میلی گرم و MIC آن برابر 3125/0 میلی گرم به ازای هر میلی لیتر عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه
پورپوره آ می باشد.    

کلیدواژه‌ها