بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف :ازاین
بررسی مشاهده تغییرات امگا 3 و امگا 6 در
فیله ماهی سفید دریای خزر بوده که در سرد خانه 30- به مدت 180روز نگهداری شده بود
بوده است. مواد و روش کار : برای این بررسی
تعداد 10 عدد ماهی سفید صید شده از دریای خزر در کنار یخ به قسمت بسته بندی انتقال
داده شد. پس از آن که ماهی ها به صورت فیله های 100 گرمی در آمده نیمی از فیله ها
به وسیله کیسه های پلاستیک فریزر بسته بندی شده نیمی دیگر به وسیله دستگاه بسته
بندی تحت خلا با استفاده از نایلون جنس PVDC با ضخامت 170
میکرون بسته بندی شدند. نمونه ها در روز 0ودر روز 180 مورد برسی تغیرات امگا 3و امگا 6 در هر دو گروه شاهد و کنترل در آزمایشگاه تخصصی
دانه های روغنی به وسیله دستگاه Gas Choromatograh
از روش (Solan Stanly(1957 قرار گرفتند.  نتایج و بحث : نتایج آزمایشات
حاکی از آن بودکه مجموع امگا 6 از 18.21درصد در ماهی تازه به 14.85درصد در نمونه
شاهد (0.05>P) و 16.43درصددر نمونه وکیوم در پایان دوره 180 روزه نگهداری
رسیده است.اما بین نمونه شاهد و وکیوم اختلاف معنی داری مشاهده نشد.مجموع
امگا 3در زمان صفر از 16.7درصد به 6.87 درصد در پایان دوره 180 روزه در نمونه
شاهد (0.05>P)ودر نمونه وکیوم 10.94درصد در پایان دوره
رسیده(0.05

کلیدواژه‌ها