تکثیر ،کلونینگ و بیان ژن نوترکیب bp26( omp28 )باکتری B‏. Melitensisجدا شده از استان مرکزی و تخلیص پروتئین BP26

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بروسلوز بیماری
ناتوان کننده ای است که و هزینه گزافی را بر اقتصاد و اجتماع تحمیل می کند .
بنابراین استفاده از بهترین ، دقیق ترین و به صرفه ترین روش برای تشخیص این بیماری
ضروری می باشد . عامل شایع بروسلوز در ایران B. melitensis
بوده و پروتئین BP26 این باکتری خاصیت آنتی ژنیسیته خوبی دارد.
بنابراین هدف از این تحقیق تولید پروتئین BP26 نوترکیب از
باکتریB. Melitensis توسط وکتور
بیانیpET-28a می باشد .  موادوروش کار: در این مطالعه از
باکتری کشت شده تخلیص DNA ژنومیک به روش پروتئیناز K و فنل/کلرفرم
، انجام شد .سپس با توجه به اطلاعات توالی ژن bp26 B. melitensis
موجود در بانک اطلاعات ژن ، برای ژن مذکور
پرایمر طراحی شده و واکنش PCR راه اندازی، بهینه سازی و انجام شد. در
ادامه محصول PCRابتدا در وکتور PTZ57R/T الحاق گردید و
پس از آن در وکتور pET-28aکلون
گردید . وکتور نوترکیب به میزبان E. coli BL21(DE3)
منتقل گردید و پروتئین نوترکیب و با ستون کروماتوگرافی Ni-NTA علیه His tag تخلیص گردید . نتایج وبحث: اندازه ژن به دست
آمده از واکنش زنجیره ای پلیمراز با اندازه بخشی از ژنbp26 B. melitensis
موجود در بانک اطلاعات ژن مطابقت داشت . ژن bp26 بدون القاء
با IPTG به
میزان کم بیان شده و با افزودن آن به غلظت mM 1 به محیط کشت
در ساعت سوم ، حداکثر بیان را مشاهده نمودیم . تولید پروتئین نوترکیب BP26 از باکتری B. melitensis
بومی استان مرکزی با استفاده ازناقل پلاسمیدی pET-28a امکان پذیر
گردید . با توجه به اهمیت این پروتئین و به منظور بررسی های بیشتر در آینده ،
امکان تولید آن در کشور فراهم شد .        

کلیدواژه‌ها