تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: در بین
ترماتودهای دیژنه‌آ انگل‌های
خانواده دیکروسلیده از نظر دامپزشکی و پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. ابتلا
به گونه‌های دیکروسلیوم طی سالیان گذشته به دلیل ضایعات اقتصادی
شدیدی که بر صنعت دامپروری در مناطق مختلف دنیا وارد کرده است، قابل بحث می‌باشد.
با بررسی‌های انجام گرفته پلی‌مورفیسم
در این ترماتود نشان داده شده است که می‌تواند
بر الگوی پروتئینی انگل هم تأثیرگذار باشد. هدف از بررسی حاضر تعیین الگوی پروتئین‌های
بدنی دیکروسلیوم دندرتیکم در نشخوارکنندگان ایران بوده است. مواد و روش کار: کرم‌ بالغ از کبد
گوسفند، بز، گاو، گاومیش و شتر جمع‌آوری و
پروتئین‌های بدنی در هر مورد تهیه شد. این پروتئین‌ها
براساس هموژنیزه کردن کرم بالغ و سپس سانتریفوژ تهیه و توسط SDS-PAGE آزمایش گردید.  نتایج و بحث : بررسی الگوی
الکتروفورتیک پروتئین‌های
تهیه شده حاکی از وجود 20-18 باند پروتئینی در مورد دیکروسلیوم دندرتیکم گوسفند و
بز و 10، 11 و 12 باند پروتئینی به ترتیب در دیکروسلیوم دندرتیکم شتر، گاو و
گاومیش بود. وزن مولکولی باندهای شناسایی شده در همه نمونه‌ها حدود
4/14 تا 116 کیلودالتون بود اگر چه باندهای پروتئینی در گوسفند و بز مشابه بودند
ولی در دیگر میزبان‌ها اختلاف وجود داشت. در الگوی پروتئین‌های
بدنی کرم بالغ دیکروسلیوم جدا شده از میزبان‌های
مختلف نوعی پلی‌مورفیسم دیده می‌شود.
تعدد و اختلاف باندهای پروتئینی با اوزان مولکولی متفاوت در این ترماتود کبدی برای
اولین بار است که از ایران گزارش می‌شود.     

کلیدواژه‌ها