بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی

نویسنده

چکیده

 سقط به عنوان یکی از مشکلات مهم صنعت گاوداری دراکثر نقاط
دنیا بیان شده است که در صورت افزایش میزان آن پیگیری های لازم را ضروری می نماید.
این در حالیست که با افزایش میزان سقط خسارات اقتصادی فراوان به این صنعت وارد می
کند.در این مطالعه میزان سقط محاسبه شده در 10 گاوداری 48/14 درصد (%) محاسبه
گردید. در این مطالعه میزان سقط با پنج روش 1، 2، 3، 4، 5 به ترتیب 49/15 ، 54/29
، 14/87 ، 16/10، 42/11 درصد (%)
محاسبه گردید. که به دلیل تغییر در تعریف جمعیت تحت مطالعه و روش محاسبه، این
تفاوت در میزان سقط بوجود آمده است. در این مطالعه یکی از مهمترین علل سقط عوامل عفونی
بدست آمد. میزان عقب افتادن متعاقب سقط که شامل سن آبستنی از دست رفته و فاصله سقط
تا تلقیح مجدد می باشد به ترتیب 85/115 و 3/124 روز بدست آمد.کاهش تولید شیر
متعاقب سقط نسبت به زایش قبل از سقط در این مطالعه بدست آمد. همچنین در این مطالعه
بین میزان عقب افتادن متعاقب سقط با سن آبستنی منجر به سقط و تکرار پذیری سقط
رابطه مستقیمی وجود داشت.     

کلیدواژه‌ها