استفاده از روش Real-Time PCR جهت شناسایی HPV-16 و HPV-18 به عنوان جایگزینی برای روش کشت در سلولهای موش

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سرطان سرویکس دومین
سرطان شایع زنان در جهان می‌باشد و
نقش ویروس HPV در سبب شناسی آن کاملا اثبات شده است. یکی
از روش‌های رایج تشخیص این ویروس، کشت در سلول‌های
تغییر یافته موش که مستعد پذیرش ویروس شده‌اند می‌باشد.
استفاده از این روش، مانند بسیاری دیگر از روش‌های
وابسته به کشت، پر هزینه و وقت‌گیر می‌باشد.
هدف از این مطالعه تعیین فراوانی آلودگی با تیپ 16و 18ویروس پاپیلومای انسانی در
ترشحات سرویکس زنان با استفاده از روش Real-Time PCR می‌باشد. مواد و روش کار: 160 نمونه پاپ
اسمیر بطور تصادفی از میان مراجعین به مراکز آزمایشگاهی مختلف در سطح شهرستان رشت
در طی زمان یکسال جمع آوری شد. پس از استخراج DNA از تمامی
نمونه‌ها ، تشخیص حضور
ویروس بر اساس ژن E7و E1
بوسیله Real-Time Taqman assay PCR آنالیز شد. نتایج و بحث: نتایج تحقیق
نشان داد از 160 نمونه پاپ اسمیر مورد مطالعه، 17.5% به HPV 16 & 18 مبتلا
بودند. فراوانی ابتلا به HPV18 (5%)، HPV16 (12.5%) و عفونت همزمان با دو تیپ 16و 18 (1.25%) مشاهده
گردید. بررسی فراوانی ابتلا به هرکدام از دو تیپ ویروس و مقایسه آن با فراوانی
ابتلای همزمان به هر دو تیپ، نشان‌دهنده
دقت و کارآمدی این روش بود. در روش‌ کشت در سلول
موش، تعیین فراوانی ابتلا به دو تیپ ویروس بطور همزمان، بسیار دشوار و گاهاً غیر
ممکن می‌باشد.      

کلیدواژه‌ها