بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: آلودگی و انگل
ناشی از توکسوپلاسما گندی از عفونت های شایع مشترک بین انسان و حیوانات مختلف می
باشد که انتشار جهانی دارد. گربه مهم ترین مخزن انگل بوده و اشکال مقاوم انگل را توسط
مدفوع خود در محیط پخش می کند. با توجه شیوع متفاوت عفونت توکسوپلاسمایی در نقاط
مختلف دنیا و ایران تعیین نسبت خانم های حساس به عفونت در سنین باروری در منطقه
جهت برنامه ریزی صحیح پیش گیری از عفونت دوران بارداری ضروری می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه
توصیفی مقطعی از365 خانم مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون شهر زنجان جهت تعیین
گروه خونی در دی ماه 1390به صورت تصادفی نمونه گیری گردید. نمونه ها با روش الایزا
مورد سنجش Anti toxo IgG قرار گرفته و نتایج به صورت مواد مثبت (وجود آنتی بادی ) ومنفی ( عدم وجود آنتی بادی )
گزارش شدند. از کل تعداد 365 نمونه تیتر آنتی بادیIgG 114نمونه (31.2) درصد مثبت گزارش شد. بررسی آزمونChi square نشان داد که بین میزان شیوع آنتی بادی IgG با عواملی چون
سن، شغل، تحصیلات و مرده زایی ارتباط معنا دار آماری وجود دارد.  نتایج و بحث: براساس نتایج
حاصل از این مطالعه 8/68درصد از خانم های مورد مطالعه سرم منفی بودند بنابراین
پیشنهاد می شود که تست غربالگری توکسوپلاسموز به صورت آزمایش سرولوژی معمول قبل از
بارداری تبدیل شود .همچنین آموزش بهداشت برای مادران جهت پیشگیری از این بیماری در
مراکز بهداشتی صورت گیرد.    

کلیدواژه‌ها