اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی بذرگیاه زنیان بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: زنیان با نام
علمی Carum capticum گیاهی علفی و یک ساله است. به لحاظ وجود ترکیبات
ضد قارچی در عصاره بذر این گیاه و اهمیت بیماری ساپرولگنیوز در آبزی پروری این
مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضد قارچی عصاره های اتانولی، متانولی و آبی گیاه زنیان
بر قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه
اثرات ضد قارچی عصاره های متانولی، اتانولی و آبی بذر گیاه زنیان بررسی شد. تاثیر
عصاره ها بر روی قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا به روش اختلاط با محیط کشت مورد بررسی
قرار گرفت و در بین غلظت های تعیین شده کمترین غلظت بازدارنده و کمترین غلظت کشنده
تعیین شد. نتایج وبحث: درمورد عصاره ی آبی
هیچ گونه بازدارندگی در محدوده ی غلظت 0 تا 20 میلی گرم بر میلی لیتر در بازه ی
زمانی 72 ساعت مشاهده نشد. در صورتی که اثر بازدارندگی عصاره ی متانولی در غلظت 20
میلی گرم بر میلی لیتر در 24 ساعت اول معنی دار بود. و عصاره ی اتانولی در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر اثر
بازدارندگی و اثر کشندگی این عصاره در غلظت 15 میلی گرم بر میلی لیتر در طی 72
ساعت معنی دار بود. در سال های اخیر نزدیک به نیمی از تخم های ماهیان قزل آلا در
مراکز تکثیر به علت قارچ زدگی از سیکل تکثیر خارج می شوند. بر اساس نتایج بدست
آمده عصاره ی اتانولی گیاه زنیان می تواند با غلظت 10میلی گرم رشد ساپرولگنیا
پارازیتیکا مهار نماید و با غلظت 15 میلی گرم می تواند این قارچ را به طور کامل از
بین ببرد و می تواند به عنوان یک عامل ضد قارچ در شرایط invivo از آن استفاده شود.   

کلیدواژه‌ها