راه اندازی روش اختصاصی و حساس Real-Time PCR به منظور تشخیص گونه های بروسلا

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بروسلوز یک
بیماری مشترک بین انسان و دام ویک مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان می
باشد.بروسلوز باعث سقط جنین ،اختلالات باروری ،عفونت های تناسلی،کاهش شیر،اورتریت
و اپیدیدیمیت در میزبان اصلی می شود و از این جهت باعث عوارض مزمن و تحمیل هزینه
های درمانی فراوان به بیماران و ضررهای اقتصادی زیاد به دامداران می گردد.این بیماری،در تمام نقاط ایران پراکنده
است و ایران یکی ازمناطق آندمیک آلودگی به تب مالت است. شناسایی صحیح و سریع عامل
بیماری یکی ازعوامل مهم جهت کنترل و پیشگیری بیماری می باشد.با وجود پیشرفت هایی
که در تکنیک های کشت خون و تست های سرولوژیکی که برای کشف آنتی بادی های اختصاصی
به دست امد،هنوز مشکلات مهمی در تشخیص بروسلوزیس وجود دارد بنابراین نیاز به ازمون
های جدید آزمایشگاهی می باشد.یکی از جدیدترین روش های سنجش کمی که در حال حاضرمورد
توجه بسیاری از محققین قرار گرفته همین روش ها ی تشخیص محصول PCR در زمان
واقعی(Real Time) است.هدف ما هم از این مطالعه بهینه سازی
شناسایی باکتریهای جنس بروسلا در نمونه های مشکوک از نظر سرولوژیکی بوسیله روش Taqman Real-Time PCR می باشد. مواد و روش ها: 45 نمونه مثبت
(خون گوسفند) از نظر تستهای سرولوژیکی از چندین شهرستان در استان مازندران در طی 3
ماه تهیه گردید.پس از استخراج DNA نمونه ها با استفاده ازکیت MBST،واکنش Real-Time PCR TaqManبراساس
ژن bcsp31 و با استفاده از دستگاه Corbett 6000 روی نمونه ها انجام
گرفت.  نتایج و بحث: از 45 نمونه مشکوک تنها 20 نمونه از نظر حضور باکتریهای
جنس بروسلا با استفاده از روشReal-Time PCR TaqMan مثبت بودند. تشخیص بروسلوز بواسطه شباهت
علائم بالینی آن با بسیاری از بیماری ها و عدم وجود روش های صحیح تشخیصی اغلب دشوار است.یکی ازروشهای دقیق که میتواند
مقادیر جزئی باکتری را شناسایی نماید،روشهایReal-Time PCR TaqMan می باشد که در آن علاوه بر یک جفت
پرایمراختصاصی،یک پروب اختصاصی نشاندار شده با ماده فلورسنت اختصاصیت روش را به بالاترین
میزان خود رسانده است. همچنین به دلیل حذف Post-PCR در تکنیک Real-Time PCR امکان وقوع Carry over و پاسخ مثبت کاذب نیز منتفی می گردد. مطالعه ما نشان می دهد که بخش زیادی از نمونه
های مشکوک به بروسلوزیس در حقیقت فاقد عفونت با جنس بروسلاهستند.  

کلیدواژه‌ها