بررسی آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با روش نات

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: دیروفیلاریا یکی
ازنماتودهای انگلی مهم سگ و سایر گوشتخواران است که در بطن راست قلب، سرخرگ ششی و
ورید اجوف خلفی زندگی می کند و میکروفیلرهای آن در خون محیطی قابل جستجو است.این
مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با استفاده از روش نات صورت
گرفت. مواد و روش کار: سگ های مورد
مطالعه از شهرستان های ملایر، نهاوند، همدان، بهار، تویسرکان و رزن انتخاب شدند.
در مجموع از 157 قلاده سگ تحت خون گیری
بعمل آمد. نمونه هادر لوله ها ی حاوی ضد انعقاد EDTA جمع آوری
شدند. 1 سی سی از این خون با 9 سی سی فرمالین 2% بطور کامل مخلوط و تا زمان آزمایش
در دمای محیط نگهداری شدند. نمونه های جمع آوری شده در آزمایشگاه با دور 1500 به
مدت 5 دقیقه سانتریفیوژو پس از آن مایع رویی دور ریخته شد. به رسوب حاصل یک قطره بلودومتیلن 2% اضافه
گردید. رسوب از نظر حضور میکروفیلر توسط میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند.  نتایج و بحث: از مجموع 157 نمونه اخذ شده از مناطق مختلف استان همدان،
در 22 نمونه (14%) میکرو فیلر
مشاهده گردید میزان آلودگی در مناطق مورد مطالعه در شهرستان ملایر(23.63%)، رزن(20%) ، همدان (10%)، نهاوند(5%)، بهار(5%) ،تویسرکان (0%)تعیین گردید. بحث:نتایج این مطالعه نشان میدهد که آلودگی سگ ها به گونه
های دیروفیلاریا در استان همدان دارای اهمیت است و در مقایسه با گزارش های قبلی
میزان آلودگی از بسیاری از مناطق ایران بالاتر است.آلودگی در شهرستان ملایر که از
آب و هوای معتدل برخوردار است از سایر مناطق استان بیشتراست. درشهرستان رزن نیز که
از مناطق نسبتا خشک و گرم استان همدان است آلودگی سگ ها به دیروفیلاریا قابل توجه
است. از سوی دیگر نهاوند با شرایط آب وهوایی تقریبا مشابه با رزن و البته مرطوب
تر،آلودگی کمتری مشاهده شد. این یافته ها
نشان می دهد بررسی همه گیری شناسی انگل در استان نیاز به مطالعات تکمیلی می باشد.لازم به ذکر است میکروفیلر های
جدا شده براساس مختصات ریخت شناسی جهت
تعیین گونه های انگل در حال بررسی می باشند که نتایج تکمیلی آن در هنگام ارایه
مقاله آورده خواهد شد.     

کلیدواژه‌ها