معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از اجزای
اصلی هر محیط کشت میکروبی منبع نیتروژن آن می باشد. منبع نیتروژن از منابع مختلف
نظیر پپتون تهیه شده از گوشت، سویا، کازئین، ژلاتین تهیه میگردد. یکی از
آلترناتیوهای جدید به منظور تامین پپتون موجود در محیطهای کشت، پروتئین هیدرولیز
شده ضایعات آبزیان بوده که با داشتن پروتئینی معادل 85 درصد می تواند منبع پروتئین
مناسبی جهت کشت باکتریها بحساب آید. هدف از انجام این مطالعه استفاده از پروتئین
هیدرولیز شده، بعنوان جایگزین پپتون در محیطهای کشت تجاری، به منظور رشد انواع
باکتریها بوده است. مواد و روش کار: به منظور انجام آزمایش ، محیط های کشت عمومی و
اختصاصی بر پایه پودر پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا تهیه شده و از استوکهای
خالص باکتریهایی نظیر باسیلوسها ، سودوموناسها و باکتریهای لاکتیک به منظور
ارزیابی روند رشد در محیطهای تهیه شده استفاده گردید. جهت بررسی رشد باکتریها از
روش کدورت سنجی و قرائت جذب نوری باکتریها در طول موج 540 نانومتر در زمانهای
مختلف استفاده گردید.  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که
پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا قابل مقایسه با محیطهای کشت تجاری بوده و رشد
باکتریهای مفید گروه لاکتیک و همچنین باکتریهای عامل فساد نظیر سودوموناسها،
باسیلوسها را افزایش میدهد. برخی از باکتریهای ذکر شده باکتریهای پر نیازی بوده و
به منظور رشد آنها بایستی از محیطهای کاملا" اختصاصی و با قیمت بالا استفاده
نمود، در صورتیکه با طراحی محیط کشت میکروبی بر پایه پروتئین هیدرولیز شده آبزیان،
رشد باکتریهای مذکور تقویت میشود. یکی از علتهای اصلی این موضوع، وجود پروفایل
اسیدهای آمینه در پروتئین هیدرولیز شده بوده که غنی از اسیدهای آمینه ضروری مورد
نیاز رشد باکتریهای پر نیاز می باشند.          

کلیدواژه‌ها