بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شناسایی انگل های
رایج در این ماهی ها به دلیل سهم عمده آنها در نغذیه  مواد و روش کار: با توجه به اهمیت این ماهی ها در تغذیه و
سلامت، تعداد 60 قطعه از ماهیان پرطرفدار جنوب شامل حلوا سیاه، شوریده و سنگسر (هرکدام 20 قطعه) انتخاب وتمامی امعا و
احشاء آنها از نظر آلودگی کرمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث : بیشترین آلودگی
کرمی در ماهی حلوا سیاه (78 %)
مشاهده شد. کمترین میزان آلودگی مربوط به ماهی سنگسر  (16 %) بوده است. بیشترین درصد آلودگی به انگل در ماهی حلوا سیاه در معده (62%)
و ماهی سنگسر در محوطه بطنی و روده (7%) مشاهده گردید. در ماهی حلوا سیاه بالاترین
میزان انگل مربوط به ترماتودها و در ماهی سنگسر سستودها غالب بوده اند. بیشترین انگلهای مشاهده شده شامل، کونتراسکوم،
آنیزاکیس ، سراسنتیس و آلوکره ادیوم بودند.    

کلیدواژه‌ها