استفاده از محیط کشت جدید کروموژن به منظور جداسازی لیستریا مونو سیتوژنز از مواد غذایی و آب

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لیستریا از جمله
باکتریهای بیماریزا بوده که عامل مسمومیت غذایی، سقط جنین، مننژیت،... در انسان می
باشد. این باکتری در آب و مواد غذایی وجود داشته و بواسطه توانایی رشد در دمایC °4 یخچال، پتانسیل آلوده
نمودن انواع مواد غذایی را دارا بوده و از این طریق به انسان منتقل می گردد. مواد و روش کار:  محیطهای کشت مورد استفاده برای لیستریا نظیرpalcam agar, uvm,uvm ، لیستریا
سلکتیو آگار... دارای قسمت بسیار بالایی بوده و از طرفی زمان جداسازی لیستریا به
دنبال استفاده از محیطهای مذکور بسیار طولانی می باشد. یکی از محیطهای کشت جدید که
برای جداسازی 24 تا 48 ساعته لیستریا مورد استفاده قرار میگیرد لیستریا کروم آگار
بوده که در جداسازی این باکتری از مواد غذایی و آب در مدت زمان بسیار کوتاه مورد
استفاده قرار میگیرد. بدنبال رشد این باکتری و گونه های دیگر در محیط کشت لیستریا
کروم آگار، رنگ کلنی لیستریا مونوسیتوژنز به صورت آبی دارای هاله کدر بوده ولی
سایر گونه ها نظیر ایوانوی و اینوکوآ بصورت آبی بدون هاله نمایان میگردند. کلنی
سایرباکتریها قادر به رشد در این محیط باشند نیز بی رنگ بوده که قابل تشخیص با
لیستریا خواهند بود. نتایج و بحث: در مطالعات انجام گرفته در خصوص رفتار لیستریا
در سوریمی ماهی کیلکا و همچنین پراکنش گونه های مختلف لیستریا در ماهی فیتوفاگ دود
داده شده به روش سرد ( در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر) مشخص گردید که محیط کشت
لیستریا کروم آگار دارای ویژگی بسیار بالایی بوده و در زمان و هزینه انجام شده نیز
بسیار صرفه جویی می گردد. بنابراین میتوان از این محیط بعنوان محیط کشت جدید و
جایگزین محیطهای مرسوم در آزمایشگاههای تشخیص طبی و بیمارستانها استفاده نمود.      

کلیدواژه‌ها