مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: کنه بوافیلوس
عامل انتقال بابزیا و آناپلاسما به گاو بوده و از نظر دامپزشکی، حائز اهمیت می
باشد. پروتئین تروپومیوزین نقش مهمی در
واکنش های ایمنی و آلرژی داشته و در بسیاری از گونه های انگل ها، انتخاب مناسبی
جهت ایمن سازی دام ها می باشد. مواد و روش کار : با توجه به
ایمنی زایی تروپومیوزین بوافیلوس آنولاتوس (نتایج گروه انگل شناسی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران) و مشابهت تروپومیوزین این گونه با گونه بوافیلوس
میکروپولوس بر اساس نتایج Mass spectrometry، لذا توالی تروپومیوزین تنها گونه بوافیلوس
موجود در بانک داده ها ( بوافیلوس میکروپولوس) به همراه توالی تروپومیوزین سایر
کنه ها، انگل ها، برخی بی مهرگان و مهره داران از پایگاه های مرجع گرفته و ذخیره
گردیدند. سپس با برنامه های
بیوانفورماتیکی همردیفی توالی های صورت گرفت. توالی های تصحیح شده، از نظر میزان شباهت و همولوژی با یکدیگر، نقاط
باقیمانده حفاظت شده و متغییر در طول
توالی پروتئین کنه بوافیلوس میکروپولوس نسبت به تروپومیوزین سایر کنه ها ، بی
مهرگان و مهره داران مقایسه گردید. همچنین توالی مربوطه، موردBLAST قرار گرفت. در گام بعدی درخت فیلوژنی و میانگین
فاصله کلی آنالیز شد.  نتایج وبحث : باهمردیفی توالی
مشخص شد که توالی اسید آمینه ای این پروتئین تا اندازه زیادی در کنه ها حفاظت شده،
و از این جهت دارای تشابه و تجانس نسبتا
بالایی می باشند (بیشترین شباهت به ترتیب با Haemaphysalis longicornis،Haemaphysalis
qinghaiensis. مشاهده شد). شباهت این پروتئین در انطباق
جفتی با زنجیره β
تروپومیوزین گاو 43%، 1α 46% و 3α 46.7% بود. میانگین فاصله کلی نیز 0.7 محاسبه
شد. توالی های ذخیره شده در بررسی
فیلوژنیک نشان از شباهت نزدیک این پروتئین
در گونه های نزدیک کنه ای دارد. از سوی دیگر تروپومیوزین پستانداران و مهره داران
در درخت شجره شناسی، در یک شاخه یا شاخه های نزدیک یه یکدیگر قرار می گیرند و با
کنه ها و کرمها و حشرات در الگوی فیلوژنی و تکاملی، کاملا مجزا می باشند. در نهایت
این مطالعه نمای بهتری از نحوه فیلوژنی و دورنمایی را جهت روش های تشخیصی و تولید
واکسن های وسیع الطیف بر کنه ها مهیا می کند.  

کلیدواژه‌ها